Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Viešam svarstymui pristatomas brandos darbo programos projektas

Nacionalinis egzaminų centras rengia brandos darbo, naujo Lietuvoje mokinių pasiekimų vertinimo įrankio, programą. Viešam svarstymui teikiamas brandos darbo programos projektas, kurį siūlome apsvarstyti mokyklos bendruomenėms, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, mokinių organizacijoms, mokinių tėvams.

Kviečiame dalyvauti konkurse: „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“, „Lietuvos krištolas“, „Užduoties kodas“,

Kviečiame dalyvauti konkurse: „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“, „Lietuvos krištolas“, „Užduoties kodas“,

2014-08-21

Diegiama mokytojams skirta skaitmeninė aplinka „Ugdymo sodas“

Ugdymo plėtotės centro specialistai diegia ir toliau kuria informacinę sistemą „Ugdymo sodas“. Sistemoje užsiregistravę pedagogai ras metodinės medžiagos, turės galimybę kurti ilgalaikius planus, rengti pamokų aprašus, naudoti skaitmenines mokymo priemones.

2014-08-22

Kviečiame registruotis į projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ nuotolinius mokymus

Tęsiama 2012 m. lapkričio mėn. pradėta vykdyti nuotolinė lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. bus pradėti III modulio „Reflektyvi praktika: kalbėjimo pamokoje kokybės tobulinimas“ nuotoliniai mokymai, kurių trukmė – 30 val.* (2014 m. rugsėjis – 2014 m. gruodis).

2014-08-20

Kviečiame registruotis ir dalyvauti mokytojų metodinių būrelių pirmininkus arba deleguotus narius metodinėje dienoje „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

Pradedama registracija į savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkų arba deleguotų narių metodines dienas „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, kurios vyks šių metų rugpjūčio 25–28 dienomis. Tikslas – aptarti mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo galimybes stiprinant metodinę veiklą regionuose.

2014-08-06

Mokyklų bendruomenėms pristatomas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektas

Aprašas – tai švietimo bendruomenės susitarimai dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tikslų ir laukiamų ugdymo(si) rezultatų – mokinių asmens brandos ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų.

2014-07-25

Metodinė diena etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams "Mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas"

Prasidėjo registracija į metodinę dieną, skirtą etninės kultūros ugdymui, kuri vyks 2014 m. rugpjūčio 26 d. Ugdymo plėtotės centre. Metodinė dienos tema – mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas.

2014-07-10

Kviečiame dalyvauti korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas“

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, skelbia antikorupcinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos ir mokinių iniciatyvų konkursą.

2014-05-06