Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditacija

 Akredituojamos nacionalinio, institucinio lygio programos ir programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios programos turėtų plėtoti turimas ir padėti įgyti naujas kompetencijas, nustatytas Mokytojo profesijos kompetencijų apraše ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše.

Programoms, vykdomoms ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali būti naudojamos mokinio krepšelio lėšos tik akreditavus kvalifikacijos tobulinimo programą. Šias programas gali teikti akreditacijai tik akredituotos institucijos.

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai
Informacija kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjams
Informacija kvalifikacijos tobulinimo programų vertintojams
Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos
Akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo stebėsena