Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant

„Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ („Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving“). Ugdymo plėtotės centro koordinuojamas Erasmus + 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių projektas. 

Projekto trukmė: 2015-10-01 – 2017-09-30.

Projekto partneriai – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijos.

Projekto koordinatorė – Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, tel. (8 5) 210 9826, el. paštas Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt

Projekto tikslas – plėtoti mokytojų kompetencijas, integruoto ugdymo – paremto STEAM, problemų sprendimu bendradarbiaujant – gebėjimus, gilinti supratimą apie įrodymais grįstą ugdymo tobulinimą, vadybą, naujas mokymo ir mokymosi vertinimo formas, pasidalyti šalims gerąja patirtimi STEAM, integruoto ugdymo, mokinių techninės kūrybos, kūrybiškumo, kritinio ir loginio mąstymo ugdymo, mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimo klausimais, konsultuoti mokytojus, kaip būtų galima motyvuoti mokinius mokytis ir siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų.

Projekto veiklos

Per du projekto veiklos metus bus suorganizuoti:

 • 2 trumpalaikiai partnerių institucijų darbuotojų mokymai (60 dalyvių),
 • 8 nacionaliniai (kiekvienoje partnerių šalyje) sklaidos seminarai (280 dalyvių),
 • viena tarptautinė baigiamoji konferencija (70 dalyvių),
 • skaitmeninių mokymo(si) priemonių išbandymas (kiekvienas partneris įtrauks
  2–4 mokyklas, mažiausiai 16 mokytojų ir 259 mokinius, iš viso – 2606 dalyvių),
 • praktiniai seminarai mokytojams (nagrinėjamos šios temos: problemų sprendimo bendradarbiaujant principų ir įgūdžių tobulinimas; įtraukiantys ir aktyvūs praktiniai mokymo metodai; skaitmeninis bei asmeninis finansinis raštingumas; mokytojo kaip mentoriaus vaidmuo; mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas ir patvirtinimas).

Intelektiniai produktai:

 • akredituota 40 val. 4 modulių (temų) kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams,
 • gerosios patirties (praktikos) rinkinys su integruotų užduočių pavyzdžiais (100 pavyzdžių),
 • skaitmeninių mokymosi objektų (SMO) rinkinys (100 užduočių), skirtas mokinių problemų sprendimo bendradarbiaujant (PSB) ugdymui.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis – patobulėjusi pedagogų profesinė kompetencija, intelektualūs / mąstymo, praktiniai, perkeliamieji gebėjimai: gebėjimas organizuoti ir planuoti, naudoti SMO mokymui ir mokymui(si), tobulėti ir keistis kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius; sistemingai ugdyti mokinių PSB gebėjimus bei kūrybiškumą, informacinę kultūrą. Gilesnis STEM supratimas bei juo grindžiami mokymo gebėjimai:

 • geresni švietimo darbuotojų PSB gebėjimai;
 • išaugusios projekto įgyvendintojų bei dalyvių kompetencijos;
 • sukurtas tarptautinis mokytojų ir švietimo atstovų, besinaudojančių problemų sprendimo bendradarbiaujant įrankiu, tinklas.

Potenciali ilgalaikė rezultatų nauda: projekto metu sukurti intelektiniai produktai sudarys prielaidas tarptautinio mokyklų, siekiančių aukštesnių pasiekimų taikant PBS principus, tinklo plėtrai.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-09 14:16:54
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.