Projekto pavadinimas

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto Nr.

VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003

Projekto trukmė

2012 m. vasario 2 d.–2015 m. gegužės 31 d. (pratęstas iki 2015 m. spalio 31 d.)

Projekto vertė (skirta suma)

4 000 000 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį.

Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones.

Dalyvauti projekte pakviesta 20 mokyklų. 807 dalyviams mokytis padeda kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai. Mokymų programos rengiamos remiantis pirmajame projekto etape parengta metodine medžiaga, projekto veiksmingumo tyrimo išvadomis, naujausiomis edukologijos mokslo ir pedagoginės praktikos išvadomis ir įžvalgomis, susijusiomis su kompetencijų ugdymu. Organizuojami seminarai, praktikos stebėjimai ir konsultacijos mokyklose. Dalis mokymų vyksta sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Joje dalyviai kartu mokosi, dalijasi sukurta mokomąja medžiaga.

Kuriamos trys interneto svetainės, skirtos dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti: lietuvių kalba 7–8 klasėms, geografija 6–8 klasėms, žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas 5–8 klasėms. Virtualioje aplinkoje kuriamas mokiniams ir mokytojams skirtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Jau sukurti instrumento įrankiai skelbiami projekto svetainėje. Šis instrumentas sudarys galimybes mokiniui pažinti save kaip besimokantįjį, pasirinkti ir kaupti virtualiame aplanke mokymosi pasiekimų įrodymus. Sukurtas skaitmeninis ugdymo turinys bus prieinamas visoms Lietuvos mokykloms ir savarankiškai besimokantiems mokiniams.

Projekte dalyvauja 10 mokyklų, universitetų dėstytojai, vadovėlių autoriai.

Projekto laukiamas rezultatas

Apmokyta 600 mokytojų ir 10 pedagogų švietimo centrų darbuotojų.

Projekte sukurtos ir išbandytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir mokymų medžiaga bus naudojamos UPC ir pedagogų švietimo centruose. Programas įgyvendins kvalifikaciją projekte patobulinę kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantai.

Parengta virtuali mokymosi aplinka bus naudojama UPC vykdant nuotolinius mokymus.

Sukurti mokymosi objektų rinkiniai interneto svetainėms „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“, „Geografija 6–8 klasėms“, „Žmogaus sauga ir sveikata 5–8 klasėms“.

Sukurtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas.

Sukurtą inovatyvų skaitmeninį ugdymo turinį naudos mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija ir kiti švietimo specialistai.

Projekto tikslinė(s) grupė(ė)

Mokytojai, mokiniai

Projekto vadovas

Ona Vaščenkienė, tel./faks. (8 5)  275 1716, mob. tel. 8 698  53602, el. paštas ona.vascenkiene@upc.smm.lt 

 

 
Informacija atnaujinta 2016-01-05 13:52:08
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.