Projekto pavadinimas Kūrybinės partnerystės
Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį
Projekto Nr. VP1–2.2.-ŠMM-04-V-04–001
Projekto trukmė 2011 m. liepa – 2015 m. birželis (pratęstas iki 2015-10-15)
Projekto vertė (skirta suma) Projektui skirta 15999815 Lt parama
Projekto trumpas apibūdinimas Pagal kūrybinių partnerysčių modelį plėtojami bendradarbiavimo ryšiai tarp kūrėjų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų, mokslininkų – ir mokyklų, kviečiant kūrėjus dirbti kartu su mokytojais mokyklose ir drauge su mokiniais įgyvendinti kūrybiškus kiekvienoje mokykloje unikalius projektus.
Valstybės lygyje pripažintas poreikis keisti ugdymą mokykloje taip, kad jis atlieptų naujus ekonominius, socialinius, kultūrinius, technologinius iššūkius ir padėtų kurti dinamišką, inovatyvią, konkurencingą ekonomiką bei kūrybingą, pilietišką, daugiakultūrę galimybių visuomenę. Sutariama, kad pagrindiniu švietimo uždaviniu tampa kompetencijų, tai yra gebėjimų, žinių ir nuostatų visumos, būtinos tam tikroms veikloms ar užduotims atlikti, ugdymas. Kūrybiškumas kaip gebėjimas stebėtis, abejoti, kritiškai mąstyti, ieškoti sąsajų ir spręsti problemas kuriant naujoves yra viena pamatinių bendrųjų kompetencijų, lemianti sėkmingą asmens veiklą šiuolaikinėje dinamiškoje visuomenėje ir sėkmingą visuomenės raidą.
Kūrybinių partnerysčių modelis siūlo mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti keisdamas mokymą – metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybes.
Projekto metu sukurta ir išbandyta kūrybiško mokymosi metodika, išplatinta metodinė medžiaga, apmokyti specialistai (mokytojai ir kūrybinio sektoriaus praktikai), užmegzti ilgalaikiai ryšiai, padidėjęs suinteresuotų asmenų supratimas apie kūrybiškumo ugdymo reikšmę sudarys sąlygas tam, kad baigus projektą kūrybinio mokymo metodai bendrojo lavinimo mokyklose būtų taikomi dažniau ir profesionaliau, o kūrybiškas mokymasis nesiribos atskirais įvykiais ir kelių dalykų pamokomis, bet taps nuolatine visos mokyklos praktika.
Projekto laukiamas rezultatas 2011–2014 m. Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvaus apie 100 mokyklų, iš viso bus įgyvendinta 220 unikalių projektų. Numatoma, kad kūrybiniuose projektuose dalyvaus apie 4000 mokinių.

 1. Pritaikytas, išbandytas, įvertintas ir patobulintas kūrybinių partnerysčių modelis.
 2. Atlikti „Kūrybinių partnerysčių“ tyrimai.
 3. Įgyvendinta apie 220 kūrybiško mokymosi projektų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.
 4. Dirbti su mokyklomis pagal kūrybinių partnerysčių metodiką parengta apie 200 kuriančių profesionalų.
 5. „Kūrybinių partnerysčių“ projekte atrinkta ir parengta dalyvauti 100 mokyklų.
 6. Kūrybiško mokymosi patirčių įgiję 4000 mokinių.
 7. Kvalifikacijas kūrybiško mokymo srityje tobulinę 1000 mokytojų.
 8. Įgyvendintas rezultatų sklaidos planas, sukurtas internetinis portalas veiksiantis kaip informacijos ir patirčių dalijimosi kūrybiško mokymosi srityje platforma.
 9. Sukurti mokyklų ir kūrybinio sektoriaus partnerystės neformalūs tinklai, sudarytos sąlygos kūrybiško mokymosi praktikų vystymuisi projektui pasibaigus.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)
 • Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai;
 • Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai;
 • Kuriantys profesionalai;
 • Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.
Projekto vadovas (kontaktai) Milda Laužikaitė, tel. (8 5) 2045492, el. paštas milda.lauzikaite@upc.smm.lt
Projekto partneriai Projekto partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, Utenos švietimo centras, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras, Marijampolės švietimo centras.

Svetainė www.kurybinespartnerystes.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2015-08-25 15:55:37
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.