PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Projekto veiklos:


Pedagogo karjeros raidos modelio sukūrimas

I projekto etape parengtas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) modelis, kuriame numatytos priemonės, susijusios su pedagogo karjeros raida, paslaugų stebėsena bei švietimo konsultanto veiklos reglamentavimu. Siekiant diegti minėtame modelyje numatytas priemones II projekto įgyvendinimo etape yra įgyvendinami/išbandomi jo elementai, kuriamos sistemos, modeliai, rengiami teisės aktų projektai ir kt.

Pedagogo karjeros raidos modelio rengimas

Įgyvendinant PKT modelį bus parengtas Pedagogo karjeros raidos modelis, detalizuojantis skirtingus pedagogo karjeros raidos etapus:

1. Periodinio pedagogo kvalifikacijos tobulinimo(si), atliepiančio pedagogų karjeros raidą, rekomendacijų ir reikalavimų sukūrimas. (Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų, numatant privalomą periodinio PKT kreditų surinkimą, aprašo sukūrimas ir pritaikymas pagal atnaujintą Pedagogo kompetencijų aprašą (numatantį jų vertinimo kriterijus su rodikliais pagal ugdymo specifiką, pagal pedagogo karjeros pakopas). Pedagogo periodinio kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių ir kokybės į(si)vertinimo aprašo sukūrimas ir išbandymas - keliose mokyklose bandomojo vertinimo atlikimas).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti naujus dokumentus, dokumentų redakcijų projektus, reglamentuojančius: -Pedagogų kompetencijas; -Pedagogų kvalifikacinius reikalavimus; -Pedagogų rengimą; -Kvalifikacijas, priskiriamas pedagogo kvalifikacijai; -Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo metodiką; -Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą; -Vadovų kvalifikacijos tobulinimą. Poreikis atnaujinti/parengti dokumentus kyla iš PKT modelyje siūlomos naujos kompetencijų klasifikacijos sandaros, PKT proceso decentralizavimo ir svorio centro perkėlimo nuo nacionalinio lygmens į mokyklą ir kt. Preliminariai planuojama, jog bus parengti 7 dokumentų projektai.

2. Pirmus pedagoginio darbo metus dirbančio (pradedančiojo) pedagogo kvalifikacijos tobulinimo ir pagalbos jam teikimo rekomendacijų ir reikalavimų sukūrimas bei atskirų jų elementų išbandymas, pvz., stovykla arba jos alternatyvos.(Bus atlikta poreikių analizė bei parengtas modelis, apimantis rekomendacijas ir reikalavimus pradedančiajam pedagogui. Taip pat bus organizuotas atskirų elementų išbandymas.) PKT modelyje akcentuojamas pagalbos pradedančiajam mokytojui poreikio tyrimas ir priemonių numatymas.

Atlikus poreikių analizę bus rengiamas Rekomendacijų ir reikalavimų pradedančiajam pedagogui modelis, kurį sudarys šie etapai:

1 etapas. Pradinis rekomendacijų ir reikalavimų su vertinimo kriterijais pradedančiajam pedagogui modelio projektas. Rekomendacijos bus rengiamos įvertinant anksčiau sukurtus pagalbos pradedančiajam pedagogui instrumentus bei atsižvelgiant į projekto metu atliktą pradedančiųjų pedagogų poreikių analizę, o taip pat įtraukiant švietimo centrus, metodinius ratelius ir kt.

2 etapas. Rekomendacijų ir reikalavimų pradedančiajam pedagogui modelio pilotavimas: įvairių pradedančiojo pedagogo kvalifikacijos tobulinimo ir pagalbos jam teikimo formų išbandymas su pilotine (30 asmenų), pradedančiųjų pedagogų grupe, įtraukiant mokyklas, švietimo centrus, metodinius ratelius ir kt. Vykdomas pilotavimas aprašytas poveiklėse 3. ir 4.

3 etapas. Konsultacinės pagalbos pradedančiajam pedagogui teikimas. Planuojama teikti konsultacijas projekto metu pradedančiajam pedagogui internetiniame portale. Visi pradedančiojo pedagogo klausimai ir atsakymai į juos bus sisteminami ir skelbiami portale bei viešinami mokyklose, švietimo centruose, renginiuose ir pan. Planuojama pirkti internetinės svetainės sukūrimo paslaugas, kuri skirta pradedančiajam pedagogui.

4 etapas. Galutinis rekomendacijų ir reikalavimų pradedančiajam pedagogui modelio parengimas.

3. Pedagogų pavadavimo galimybių studijos parengimas.

(Pavadavimo („secondment‘o“) apimant baigiančių profesinę karjerą pedagogų, nepilnu krūviu dirbančių pedagogų galimybes pavaduoti ir kitus atvejus). Projekto įgyvendinimo metu bus perkama pedagogų pavadavimo galimybių studijos su teisinių dokumentų projektais parengimo paslauga.

4. Neformaliojo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo ir pripažinimo mokykloje rekomendacijų parengimas.

Detalizuojant skirtingus pedagogo karjeros raidos etapus bus atsižvelgta į ankstesnių projektų sukurtus produktus. Bus perkama Neformaliojo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo ir pripažinimo mokykloje rekomendacijų (instrumentai, taškų skaičiavimo metodika) parengimo paslauga.

Sukurtas modelis, apimantis aukščiau išvardintus elementus bus ekspertuotas, kiekvieną modelio dalį ekspertuos ne mažiau kaip 2 ekspertai. Ekspertavimo paslauga bus perkama.

Kiekvieno modelio elemento įgyvendinimas bus vykdomas lygiagrečiai nuo projekto pradžios.

Mokymai mentoriams

Veiklos rezultatas – sukurtas Pedagogų karjeros raidos modelis. Rekomendacijų ir reikalavimų pradedančiajam pedagogui modelio pilotavimas: Mokymai mentoriams. Planuojami 4 dienų mokymai 2 mentorių grupėms po 15 asmenų. Iš viso mokymuose dalyvaus 30 mokytojų – mentorių. Mentoriai bus parengti iš mokyklų, kuriose dirba pradedantieji mokytojai. Mentorių atranka bus daroma po to, kai bus atrinkti pradedantieji mokytojai. Kiekvienam mokytojui bus skiriamas vienas mentorius.

Mokymai ir stovykla pradedantiesiems pedagogams

Veiklos rezultatas parengti 30 pradedančiųjų pedagogų mentorių, apmokyti 30 pradedančiųjų pedagogų.

Rekomendacijų ir reikalavimų pradedančiajam pedagogui modelio pilotavimas:

1. Mokymai pradedančiųjų pedagogų pilotinei grupei. Planuojami trys 2-jų dienų mokymai 30 žmonių. Iš viso mokymuose dalyvaus 30 mokytojų – pradedančiųjų pedagogų. Atranka į pradedančiųjų mokytojų pilotinę grupę bus paskelbta visoje Lietuvoje per savivaldybių švietimo padalinius, projekto partnerius, projekto internetinėje svetainėje ir kt. Atranka bus vykdoma pagal nustatytus rekomendacijose kriterijus, dalyvių motyvaciją. Mokymuose numatoma nagrinėti temas, kurios bus įvardintos rengiant rekomendacijas pradedančiajam pedagogui.

2. Stovykla pradedantiesiems pedagogams – 2 savaičių stovykla (1 savaitė stovykla – pertrauka – 1 savaitė stovykla, kurių bendra trukmė 80 kontaktinių akademinių valandų, 20 savarankiško darbo valandų). Stovykloje dalyvaus tie patys pradedantieji mokytojai, dalyvavę pradedančiųjų mokytojų mokymuose. Stovykloje numatoma nagrinėti temas, kurios bus įvardintos rengiant rekomendacijas pradedančiajam pedagogui. Pertraukos tarp stovyklos dviejų dalių metu pradedantieji mokytojai atliks jiems užduotas praktines užduotis, susijusias su stovykloje dėstoma tematika.

Pedagogo karjeros raidos modelio diegimas ir sklaida


Veiklos rezultatas – apmokyti 30 pradedančiųjų pedagogų. Pedagogo karjeros raidos modelio sklaida ir diegimas apima poveikles: pedagogų karjeros raidos modelio viešuosius svarstymus ir e-sistemos, apimančios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaitą ir stebėseną, kūrimą.

Pedagogų karjeros raidos modelio viešieji svarstymai

Siekiant užtikrinti parengto Pedagogų karjeros raidos modelio priimtinumą bei įvertinti galimas grėsmes, modelis bus pristatytas referentinėse grupėse (pedagogai, mokyklų vadovai, įvairių švietimo asociacijų darbuotojai, švietimo politikai, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, mokytojų švietimo centrai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai, jų asociacijos). Planuojama surengti 5 viešuosius svarstymus, kurių kiekvienas susidės iš 5 viešųjų konsultacijų (iš viso 25 viešosios konsultacijos) bei rezultatus pristatyti konferencijoje. Viešųjų konsultacijų metu bus aptarti elektroniniu paštu gauti bei susisteminti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl pedagogų karjeros raidos modelio.

Viešųjų konsultacijų trukmė 5-6 val., kiekvienoje iš jų dalyvaus apie 30 asmenų (pedagogai, mokyklų vadovai, įvairių švietimo asociacijų darbuotojai, švietimo politikai, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, mokytojų švietimo centrų švietimo pagalbos specialistai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai, jų asociacijos.

Veiklos rezultatas – 25 viešosios konsultacijos Pedagogų karjeros raidos modelio elementams aptarti.

E-sistemos, apimančios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si)duomenų apskaitą ir stebėseną, sukūrimas.

Vidutiniškai vienam pedagogui per metus LR Švietimo įstatyme numatoma galimybė tobulinti kvalifikaciją 5 dienas, o pedagogų Lietuvoje yra apie 30 tūkst., todėl dalyvavimo PKT renginiuose asmenų kiekis yra didelis. Informacija apie pedagogo kvalifikacijos tobulinimą yra aktuali mokyklai planuojant mokinio krepšelio lėšų dalies, skirtos PKT panaudojimą, o taip pat atestacijos procese ir kt. Šiuo metu pedagogas surinkęs kompetenciją įrodančių sertifikatų segtuvus neša komisijai, siekdamas įrodyti savo kvalifikacijos tobulinimą, nes nėra elektroninės sistemos, kurioje būtų pateikti tokie duomenys. Iš kitos pusės PKT paslaugų tiekėjai yra priversti spausdinti popierinius pažymėjimus, o elektroninė sistema leistų jų atsakyti.

Projekto metu kartu su partneriu Švietimo informacinių technologijų centru bus sukurta elektroninė duomenų sistema, apimanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaitą ir stebėseną. Sistema bus susieta su pedagogų karjeros raidos modelyje numatytais etapais, kvalifikacijos tobulinimo taškų sistema, elektronine registracija, elektroniniais pažymėjimais, kvalifikacijos tobulinimo programų registru, pedagogų registru, elektronine dalyvių apklausa ir pan. Sistema leis vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą – kaupti kasmetinius kiekvieno pedagogo kvalifikacijos tobulinimo planus, kaupti duomenis apie jų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo veiklose ir kompetencijų įgijimą pagal kvalifikacines kategorijas. Šie duomenys bus reikalingi ir projektui pasibaigus ugdymo įstaigose įvedant kasmetinį pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planavimą ir į(si)vertinimą. Sistemoje bus kaupiami duomenys apie kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjų veiklos (renginių) kokybę, kas leis vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų ir tiekėjų kokybės analizę ir priežiūrinį reguliavimą.

Šioje informacinėje sistemoje duomenys bus kaupiami apie visų Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Numatoma, jog pats pedagogas savo duomenis suves į sistemą, o dalis jų, kurie bus verifikuoti mokyklos, pateks į Pedagogų registrą. Informacija apie renginius, kuriuose dalyvaus pedagogas bus siejama su Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registru, todėl turės būti užtikrintas sistemų duomenų integralumas.

Veiklos rezultatas – sukurta e-sistema, apimanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaitą ir stebėseną.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelio sukūrimas ir ekspertavimas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminis modelis būtinas todėl, kad iki šiol vykstančiose kokybės užtikrinimo procesuose yra tik 2 elementai: paslaugų teikėjų konsultavimas kaip akredituoti(s) ir pats programų ir paslaugų teikėjų akreditavimas. Tačiau nenumatyta akredituotų PKT programų vykdymo ir PKT paslaugų teikėjų veiklos stebėsena. Be to pačioje akreditacijos sistemoje yra perteklinių reikalavimų ir kriterijų. Todėl bus parengtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminis modelis, kuriame numatomi:

- įvairūs pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos instrumentai;

- procesai iki pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjų ir turinio akreditavimo, apimant metodinę, konsultavimo pagalbą;

- akreditacijos metodikų sukūrimas/atnaujinimas;

- pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimo ir turinio įgyvendinimo procesų stebėsena.

Po modelio sukūrimo bus parengtas modelio aprašo projektas su jį lydinčiais dokumentais, formomis. Modelio rengimo procese bus vykdomos 3 viešosios konsultacijos su įvairiomis interesų grupėmis. Viešųjų konsultacijų trukmė 5-6 val., kiekvienoje jų dalyvaus apie 30 asmenų (pedagogai, mokyklų vadovai, įvairių švietimo asociacijų darbuotojai, švietimo politikai, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, mokytojų švietimo centrų švietimo pagalbos specialistai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai, jų asociacijos). Viešųjų konsultacijų organizavimo paslaugos bus perkamos.

Sukurtas modelis pristatomas konferencijoje. Konferencijoje dalyvaus apie 100 žmonių.

Veiklai įgyvendinti bus įdarbintas 18 mėn. 0,5 etato veiklos vadovas, kuris parengs veiklos techninę užduotį, analizuos ir vertins tarpinius ir galutinius veiklos produktus, sudarys kviečiamų asmenų į renginius sąrašus, programą, vykdys veiklos priežiūrą. Veiklos vadovas vyks į visas viešąsias konsultacijas. Vidutiniškai numatomos 3 vienos dienos komandiruotės.

Veiklos rezultatas – sukurtas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelis.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procese dalyvaujančių subjektų stiprinimas

Veikla apima poveikles: mokytojų asocijuotų struktūrų bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų stiprinimą.

PKT modelyje akcentuojama, jog mokytojų asocijuotų struktūrų atstovai turi tapti stipriais partneriais mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procese (formuojant poreikius, nustatant prioritetus, apibrėžiant kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų panaudojimą, o taip pat atestacijoje ir kt.), tačiau jiems trūksta žinių ir gebėjimų. Užsienio šalyse asocijuotos struktūros turi vertingą interesų atstovavimo patirtį, kurią galima perimti. Atsižvelgiant į tai, asocijuotų struktūrų darbuotojams bus surengti mokymai ir gerosios patirties perteikimo stažuotės.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančios ir vykdančios institucijos (švietimo pagalbos specialistai) turi būti pirmaujančios su aukštos kvalifikacijos darbuotojais, todėl turi nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, gauti informaciją apie pasaulines naujoves, tendencijas, todėl bus vykdomi mokymai Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams (projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojams), organizuojamos jiems metodinės dienos, stažuotės.

Mokymai mokytojų asociacijoms

Mokymai mokytojų asociacijų atstovams organizacijų vadybos ir administravimo, PKT veiklų organizavimo būdų, metodų ir formų) asociacijose, asociacijų įtraukimo į PKT paslaugų teikėjų veiklos stebėjimo ir vertinimo procesus klausimais ir kitomis temomis. Iš viso bus parengtos ir įvykdytos 6 mokymų programos po 18 akademinių valandų trukmės. Mokymuose dalyvaus 130 mokytojų asociacijų atstovų.

Kiekviena švietimo asociacija į mokymus deleguos savo atstovus. Esant didelei mokymų paklausai, bus organizuojama dalyvių motyvacinė atranka.

Kiekvienas asmuo dalyvaus 1-2 mokymų programose, todėl bus sudaryta 13 mokymų grupių, kurių kiekvienoje planuojama apie 20 asmenų.

Veiklos rezultatas – apmokyta 130 švietimo pagalbos specialistų – mokytojų asociacijų atstovų.

Stažuotės mokytojų asociacijoms

Gerosios darbo patirties perteikimo stažuotės mokytojų asociacijoms. Iš viso penkiose 5 dienų trukmės stažuotėse 3 dienų edukacinė programa) dalyvaus 50 mokytojų asociacijų atstovų. Bus organizuojama dalyvių motyvacinė atranka.

Numatomos šalys: Latvija, Lenkija, Estija, Vokietija, Škotija ar kt. Kiekvienoje stažuotėje dalyvaus po 10 asmenų. Bus perkamos stažuotės programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos.

Veiklos rezultatas – 50 stažuotėse dalyvavusių mokytojų asociacijų atstovų.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų mokymai

1. Modulinių programų parengimas ir vykdymas. Iš viso bus parengta 10 modulių. Mokymų modulio trukmė po 18 akad. val., vienas asmuo galės dalyvauti ne mažiau kaip 2 moduliuose (vidutiniškai 2-uose) pasirinkdamas, todėl bus sudarytos 23 mokymų grupės. 1 modulio mokymų grupę sudarys 20 asmenų. Iš viso mokymuose dalyvaus apie 230 asmenų – švietimo pagalbos specialistų.

Veiklos rezultatas – 230 apmokytų švietimo pagalbos specialistų.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų metodinė laboratorija

2. Metodinė praktinė laboratorija, skirta naujų kvalifikacijos tobulinimo formų supervizijų, peer coaching, stažuočių Lietuvoje ir kt.) pristatymui ir išbandymui. Bus organizuojami 2 dienų (16 ak. val.) mokymai, kuriuose dalyvaus 120 dalyvių – švietimo pagalbos specialistų. Planuojama sudaryti 8 mokymų dalyvių grupes, kiekvienoje apie 15 asmenų. Mokymų metu dalyviai, pasirinkdami galės išbandyti ne mažiau 4 skirtingas kvalifikacijos tobulinimo formas.

Veiklos rezultatas – 120 švietimo pagalbos specialistų dalyvavo metodinėje laboratorijoje.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų metodinės dienos

3. Metodinių dienų (skirtų PKT modeliui, pasaulinėms švietimo naujienoms ir naujausiai literatūrai, projektų rezultatams pristatyti, mokyklos bendruomenės, mokytojo savivertės stiprinimo klausimams aptarti) pareiškėjo ir partnerių darbuotojams organizavimas (5 mokymai po 1 d. (8 ak.val.). Vienoje metodinėje dienoje dalyvaus po 100 asmenų, iš viso – 500 dalyvių – švietimo pagalbos specialistų. Metodinių dienų organizavimo, pranešėjų paslaugos bus perkamos.

Veiklos rezultatas – 500 švietimo pagalbos specialistų sudalyvavo metodinėse dienose.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų stažuotės

4. Gerosios darbo patirties perteikimo stažuotės švietimo centrams. Iš viso penkiose 5 dienų trukmės stažuotėse (edukacinė programa 3 dienų trukmės) dalyvaus 50 švietimo pagalbos specialistų – švietimo centrų darbuotojų. Numatomos šalys: Anglija (patirtis, kaip dirba mokytojų patarėjai), Lenkija, Portugalija (patirtis, kaip e-Twinning integruotas į mokytojų kvalifikacijos tobulinimą), Italija, Estija IKT panaudojimas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, mokinių motyvacijai) ar kt. Bus perkamos stažuotės programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos.

Veiklos rezultatas – 50 švietimo pagalbos specialistų sudalyvavo stažuotėse.

Konsultanto statusą ir veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų parengimas

Įvertinant kitų švietimo srities projektų sukurtus produktus numatoma išanalizuoti profesinio tobulinimo(si) ir kitų sričių švietimo konsultantų statuso formalizavimą, konsultanto veiklos finansavimo, konsultanto darbo apmokėjimo galimybes, konsultanto veiklos suderinimo su pagrindinėmis pareigomis (mokytojo/mokyklos vadovo) mechanizmus/instrumentus (pavadavimo galimybės ir pan.), konsultavimo pagalbos teikimo įvairiais lygmenimis (savivaldybė, (švietimo centras), mokykla, mokytojas) procesų eigą.

Bus parengti konsultanto statusą ir veiklą (apimant finansavimą, darbo apmokėjimą ir kt.) reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektai. Rengiant analizę bei dokumentų projektus bus vykdomos konsultacijos su referentinėmis grupėmis (pedagogai, mokyklų vadovai, įvairių švietimo asociacijų atstovai, švietimo politikai, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, mokytojų švietimo centrų švietimo pagalbos specialistai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai, jų asociacijos). Planuojamos 3 konsultacijos 1 dienos vidutiniškai apie 20 dalyvių kiekvienoje.

Veiklos rezultatas – parengtas 1 konsultanto statusą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų paketas.

Mini mokymų mokykloje diegimas

Mini mokymai mokykloje – mokyklų komandų gebėjimų tobulinimo pagal adaptuotą programą mokymai, vykstantys konkrečioje mokykloje. Veikla apima poveikles: mini mokymų mokykloje vykdymo metodinių rekomendacijų parengimą ir mini mokymų mokykloje programų vykdymą.

Mini mokymų mokykloje vykdymo metodinių rekomendacijų parengimas

Remiantis mini mokymų įgyvendinimo projekto I etape patirtimi bus parengtos mini mokymų mokykloje vykdymo metodinės rekomendacijos, orientuotos į mini mokymų mokykloje vykdymą mokyklų komandoms, apimančios reikalavimus/kriterijus turiniui, paslaugos teikėjui, organizavimo procesams ir pan. Rekomendacijos rengiamos mokykloms, švietimo centrams, siekiant suteikti jiems žinių apie šią PKT formą ir užtikrinti jos kokybę. Rekomendacijas rengs veiklos vadovas (bendras veiklos vadovo darbo laikas pateiktas poveiklėje 19.). Parengtų rekomendacijų sumaketuota e-versija bus paskelbta Pareiškėjo internetiniame puslapyje.

Veiklos rezultatas – parengtos Mini mokymų mokykloje vykdymo metodinės rekomendacijos e-versijoje.

Mini mokymų mokykloje programų vykdymas

Mokymai vykdomi mokyklų komandoms, kurios formuojamos iš administracijos atstovų bei mokytojų. Mini mokymai mokykloje rengiami temomis, susijusiomis su efektyvesniu mokinio mokymosi procesu (pvz., dalykų ryšiai ir integracija, mokymosi veiklos diferencijavimas, vertinimas ugdant, specialiųjų poreikių bei gabių ir talentingų vaikų ugdymas, pamokos struktūros kokybė, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir kt.). Mokymų temos bus nustatytos remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų vertinimo naujaisiais duomenimis, kur išskiriamos silpniausios ugdymo proceso vietos. Planuojama, jog bus parengtos naujos 5 programos, kurios bus ekspertuojamos. Ši kvalifikacijos tobulinimo forma ypatingai efektyvi tuo, kad mokosi mokyklos komanda kartu bei analizuoja, sprendžia užduočių metu tos mokyklos dokumentus, procesus ir kt.

Planuojama vykdyti 120 mini mokymų mokyklose pagal 10 mini mokymų mokykloje programų. Mokymų trukmė – 24 akad. val. (18 akad. kontaktinių valandų ir 6 akad. val. individualaus konsultavimo). Su mokyklos komanda dirbs du lektoriai vienu metu (ko-vedėjavimo principu). Bus sudarytos ne mažiau nei 120 mokymų dalyvių grupių, vienoje grupėje planuojama, kad dalyvaus ne mažiau 8 dalyvių. Mokymuose dalyvaus apie 960 mokytojų. Mokymų programos bus adaptuojamos arba rengiamos naujos. Naujų mokymų programų vertinimui būtinos ekspertinės paslaugos.

Veiklos rezultatas – apmokyta 960 mokytojų.

Supervizijos diegimas

Grupinės supervizijos skirtos mokytojų darbo analizei ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui. Supervizijos padės formuotis mokytojų tarpusavio palaikymo ir paramos kultūrai, kurti profesijos solidarumą. Veikla apima poveikles: supervizijos vykdymo metodinių rekomendacijų parengimą, supervizijos vykdymą.

Supervizijos vykdymo metodinių rekomendacijų parengimas

Remiantis supervizijų įgyvendinimo projekte patirtimi bus parengtos metodinės rekomendacijos, orientuotos į supervizijos mokymų vykdymą mokytojams, apimančios reikalavimus/kriterijus turiniui, paslaugos teikėjui, organizavimo procesams ir pan. Rekomendacijos rengiamos mokykloms, švietimo centrams, siekiant suteikti jiems žinių apie šią PKT formą ir užtikrinti jos kokybę. Rekomendacijas rengs veiklos vadovas (bendras veiklos vadovo darbo laikas pateiktas poveiklėje 22.). Parengtų rekomendacijų sumaketuota e-versija bus paskelbta Pareiškėjo internetiniame puslapyje.

Veiklos rezultatas – parengtos Supervizijos vykdymo metodinių rekomendacijos e-versijoje.

Supervizijos vykdymas

Grupinės supervizijos yra efektyvi kvalifikacijos tobulinimo forma, padedanti tobulinti mokytojų efektyvaus bendravimo, tarpasmeninių problemų sprendimo ir kitus bendruosius įgūdžius, kurie labai svarbūs mokytojo darbe. Bus suorganizuota 30 grupinės supervizijos mokymų (po 7 susitikimus 5 valandų trukmės). Supervizijose dalyvaus apie 360 mokytojų. Planuojama sudaryti dalyvių atrankos principu 30 specializuotų grupių.

Veiklos rezultatas – apmokyta 360 mokytojų.

Paramos kolegai Peer coaching)modelio diegimas

Paramos kolegai (Peer coaching) modelio programa sudaro sąlygas pedagogui padėti kolegai įgyti būtinų įgūdžių ir išmokti metodikų, leidžiančių integruoti inovatyvias priemones į aktyvią bei įtraukiančią mokymosi veiklą. Veikla apima poveikles: paramos kolegai (Peer coaching) modelio vykdymo rekomendacijų rengimą, paramos kolegai (Peer coaching)modelio diegimą.

Paramos kolegai (Peer coaching) modelio vykdymo rekomendacijų rengimas

Remiantis Paramos kolegai modelio įgyvendinimo projekte patirtimi bus paruoštos Paramos kolegai (Peer coaching) modelio vykdymo rekomendacijos, orientuotos į minėtų mokymų vykdymą pedagogams, apimančios reikalavimus/kriterijus patarėjams (coacher), turiniui, paslaugos teikėjui, organizavimo procesams ir pan. Rekomendacijos rengiamos mokykloms, švietimo centrams, siekiant suteikti jiems žinių apie šią PKT formą ir užtikrinti jos kokybę.

Veiklos rezultatas - parengtos Paramos kolegai (Peer coaching) modelio vykdymo rekomendacijos e-versijoje.

Facilitatorių mokymai

Bus surengti 10 dienų per vienerius metus mokymai facilitatoriams (vidutiniškai 5 mokymai po 2 dienas) siekiant pagilinti/įgyti žinių ir įgūdžių apie facilitavimą (coaching). Mokymų procese dalyvaus užsienio lektoriai, praktikai ir pan. Mokymuose dalyvaus 15 atrinktų facilitatorių – mokytojų praktikų. Facilitatorių atrankoje galės dalyvauti ir I projekto etape parengti facilitatoriai, nes šiame etape programa bus įgyvendinama praplečiant temų sąrašą bei užtikrinant įgytų žinių nuolatinį taikymą (tarp mokymų darant kelių savaičių pertraukas įgytų žinių taikymui, praktikavimui).

Veiklos rezultatas – apmokyta 15 facilitatorių.

Paramos kolegai (Peer coaching) modelio diegimas

Po mokymų bus įdarbinta geriausių 4 facilitatorių komanda, kuri vykdys mokytojo patarėjų (angl. coacher) mokymus. Vykdoma antraisiais veiklos įgyvendinimo metais. Facilitatoriai surengs 24 mokymus 5 dienų trukmės (kiekvienus mokymus ves po 2 facilitatorius), kuriuose dalyvaus po 12 mokytojų, iš viso bus paruošti 288 mokytojo patarėjai (angl. coacher), kurie padės savo kolegoms įgyti būtinų įgūdžių ir išmokti metodikų, leidžiančių integruoti inovatyvias priemones į aktyvią bei įtraukiančią mokymosi veiklą. Mokymų programas adaptuos facilitatoriai.

Veiklos rezultatas – parengta 288 mokytojo patarėjų.

Trumpųjų stažuočių diegimas

Projekto įgyvendinimo metu diegiamos trumpalaikės stažuotės Lietuvoje bei stažuotės užsienyje. Veikla apima poveikles: trumpųjų stažuočių organizavimo metodinių rekomendacijų parengimą, trumpųjų stažuočių vykdymą, stažuočių užsienyje organizavimo metodinių rekomendacijų parengimą, stažuočių užsienyje vykdymą.

Trumpųjų stažuočių organizavimo metodinių rekomendacijų parengimas

Trumpųjų stažuočių paskirtis – mokyklų bendruomenėms skleisti gerąją praktinę patirtį savo darbo vietoje ir stažuotojams ne tik susipažinti su stažuotes organizuojančių mokyklų sėkme, bet aktyviai dalyvauti atvykus į stažuotės mokyklą praktinėje veikloje suvokiant įvairiausius sėkmės atsiradimo aspektus. Remiantis trumpųjų stažuočių įgyvendinimo projekte patirtimi bus parengtos trumpųjų stažuočių vykdymo metodinės rekomendacijos, orientuotos į stažuočių vykdymą pedagogams, apimančios reikalavimus/kriterijus turiniui, paslaugos teikėjui, organizavimo procesams ir pan. Rekomendacijos rengiamos mokykloms, švietimo centrams, siekiant suteikti jiems žinių apie šią PKT formą ir užtikrinti jos kokybę.

Veiklos rezultatas – parengtos Trumpųjų stažuočių organizavimo metodinės rekomendacijos e – versijoje.

Trumpųjų stažuočių vykdymas

Bus surengti informaciniai renginiai atrinktoms siunčiančioms ir priimančioms stažuotojus mokykloms bei švietimo centrams, kaip tinkamai įgyvendinti stažuotes. Juose dalyvaus apie 150 asmenų (mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų ir kt.): 3 grupėms po 50 dalyvių. Informacinių renginių trukmė - 1 diena. Šie informaciniai renginiai skirti aptarti stažuotojų lūkesčius, suteikti rekomendacijas stažuotojus priimančioms organizacijoms dėl kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimo bei pasidalinti įgyvendintų trumpųjų stažuočių Lietuvoje patirtimi.

Projekto įgyvendinimo metu bus įvykdyta 50 stažuočių įvairiose Lietuvos mokyklose bei švietimo įstaigose, kurių trukmė 5 d. Stažuotėse dalyvaus 50 pedagogų. Atranka į stažuotes bus skelbiama nacionaliniu mastu, informaciją skleidžiant per savivaldybių švietimo padalinius, mokyklas, projekto partnerius, o taip pat projekto internetinėje svetainėje, kitais informacijos kanalais. Atranka bus vykdoma remiantis dalyvių motyvacija.

Veiklos rezultatas – 50 pedagogų, dalyvavusių trumposiose stažuotėse.

Stažuočių užsienyje organizavimo metodinių rekomendacijų parengimas

Stažuočių užsienyje tikslas – supažindinti su užsienio šalių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei paramos sistemos pedagogui gerąja praktika. Remiantis stažuočių užsienyje įgyvendinimo projekte patirtimi bus parengtos stažuočių vykdymo metodinės rekomendacijos, orientuotos į stažuočių užsienyje vykdymą mokyklų komandoms, apimančios reikalavimus/kriterijus turiniui, paslaugos teikėjui, organizavimo procesams ir pan. Rekomendacijos rengiamos mokykloms, švietimo centrams, siekiant suteikti jiems žinių apie šią PKT formą ir užtikrinti jos kokybę. Parengtų rekomendacijų sumaketuota e-versija bus paskelbta Pareiškėjo internetiniame puslapyje.

Veiklos rezultatas – parengtos Stažuočių užsienyje organizavimo metodinės rekomendacijos e-versijoje.

Stažuočių užsienyje vykdymas

Bus surengtos 5 stažuotės, kuriose dalyvaus po 12 pedagogų. Šalys yra parinktos naudojantis Eurydice tinklo šalių švietimo sistemų aprašais: Norvegija, Airija, Slovakija, Austrija, Slovėnija ar kt. Iš viso stažuotėse užsienyje dalyvaus 60 mokytojų. Vienos stažuotės trukmė 5 d. (3 dienų edukacinė programa). Stažuotės užsienyje yra viena efektyviausių priemonių keisti žmonių supratimą apie galimus sisteminius pokyčius, mąstyti inovatyviai, perkelti gerąsias praktikas į savo darbinę veiklą, todėl projekto metu bus sudaryta galimybė mokytojams susipažinti aktualiomis temomis su užsienio praktika (pvz. dvikalbio ugdymo taikymu ir kt.). Stažuotėse užsienyje bus atrinkti dalyvauti mokytojai pagal motyvaciją ir jų sąsajas su stažuotės tema.

Veiklos rezultatas – 60 pedagogų, dalyvavusių stažuotėse užsienyje.

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų sklaida

Siekiant sudaryti palankią pedagogų nuomonę apie naujas kvalifikacijos tobulinimo formas, supažindinti su jų ypatumais, didinti jų žinomumą bei interesą taikyti jas ne tik projekto metu, bet ir jam pasibaigus, svarbu pristatyti jas švietimo bendruomenei.

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai

1. Bus sukurtas inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų organizavimo metodinės pagalbos tinklalapis. Jame skelbiama informacija apie naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, rekomendacijos, atsiliepimai ir kt. Metodinės pagalbos tinklalapiui sukurti bus perkamos projekto tinklalapio tobulinimo paslaugos.

2. Surengta inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymo mugė. Mugės trukmė 1 diena, joje dalyvaus apie 250 dalyvių (mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų vadovai, savivaldybių atstovai, švietimo politikai ir kt.).

3. Surengti patrauklūs ir aiškūs naujų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai mokykloms, siekiant populiarinti naujų metodų taikymą. Planuojama surengti 60 pristatymų. Planuojama, kad viename pristatyme dalyvaus apie 50 dalyvių (mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių atstovai, švietimo pagalbos specialistai kt.).

Veiklos rezultatas – surengtas 61 pristatymas (1 mugė ir 60 pristatymų).

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų efektyvumo tyrimas

Pagal parengtą metodiką bus atliktas įgyvendintų mokymų ex post efektyvumo vertinimas (kiekybinis tyrimas ir kokybinis (4 fokus grupės)), siekiant užtikrinti šių formų kokybę. Veiklos metu bus parengtas ir išbandytas projekto mokymų dalyvių mokymų kokybės elektroninės apklausos instrumentas. Elektroninės apklausos bus automatiškai sisteminamos ir leis operatyviai gauti informaciją iš mokymų dalyvių.

Veiklos rezultatas – atliktas mokymų efektyvumo vertinimo tyrimas.

Mokytojo televizijos sukūrimas ir palaikymas

Pedagogų Lietuvoje yra apie 30 tūkst., tačiau norint pristatyti jiems metodines naujoves, aktualias temas, paprastai turi galimybę kontaktiniuose mokymuose sudalyvauti tik nedidelė dalis pedagogų, todėl e-mokymai, kuriuos pedagogai galėtų rasti internete, sudarytų galimybę greitai ir efektyviai perduoti žinutę. Tačiau e-mokymai turi būti trumpi, tema turi būti atskleista aiškiai ir koncentruotai, nes kitu atveju žiūrovo dėmesys nutrūks.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti mokytojo televizijos, kaip kvalifikacijos tobulinimo formos, techninę struktūrą ir internete įdiegti inovatyvų jos turinį: pavyzdines pamokas, pristatyti įvairiausias metodines priemones ir objektus (pvz., mokomuosius filmus, garsines knygas), aktualią vaizdo ir garso medžiagą ir kt. Projekto įgyvendinimo metu bus paruošta 50 gerosios patirties, metodinių ir kitų priemonių video pristatymų, 50 video aktualijų.

Veiklos rezultatas – sukurta mokytojo televizija, parengta 50 metodinių priemonių video pristatymų, 50 video aktualijų.

Mokytojų dalykininkų metodinių dienų organizavimas

Pedagogams trūksta renginių, kurių metu koncentruotai gautų informaciją apie savo dalyko naujienas, tendencijas Europoje ir pasaulyje. Projekto metu bus rengiamos metodinės dienos mokytojams dalykininkams. Tai konferencinio tipo 1 dienos 8 akademinių valandų trukmės renginyje bus informuojama apie naujausias dalyko tendencijas, egzistuojančią inovatyvią mokymo medžiagą, didaktines ir kitas naujoves. Šiuose renginiuose įvairūs lektoriai skaitys pranešimus apie naujoves ir tendencijas pagal renginio temas. Metodinės dienos bus organizuojamos skirtingiems dalykams (pvz. fizikams, lituanistams, chemikams ir kt.) bei horizontalioms sritims (pvz. patyčių, dvikalbio ugdymo ar kt. temoms). Planuojama surengti 20 renginių, kuriuose dalyvaus po 200 asmenų. Iš viso metodinėse dienose dalyvaus apie 4000 dalyvių – mokytojų.

Veiklos rezultatas – 4000 mokytojų, dalyvavusių mokytojų dalykininkų metodininkėse dienose.

Naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų paieška ir išbandymas

Planuojama nupirkti ir išbandyti 3 naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, kurias pasiūlys paslaugų teikėjas. Viena iš formų bus skirta individualiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, (individualus mokymasis su elektroniniu knygų skaitytuvu), kuriame preliminariai dalyvaus apie 200 mokytojų. Šia veikla siekiama skatinti suvokimą, jog individualiu būdu įgytos kompetencijos taip pat yra kvalifikacijos tobulinimas, o taip pat siekiama mokytojus skatinti naudoti šiuolaikines priemones.

Kita forma – mokymasis aukštojoje mokykloje pagal pasirinktą vieną iš dviejų modulinių programų. Planuojama, jog šią kvalifikacijos tobulinimo formą išbandys 60 asm. Bus sudarytos galimybes pasirinkti iki 8 kreditų apimties modulius universitete. Šia veikla siekiama paskatinti mokytojus kvalifikaciją tobulinti akademiniu būdu universitetuose, nes šiuo metu Lietuvoje tai nėra plačiai paplitę, o užsienyje itin reikšminga kvalifikacijos tobulinimo formą.

Trečia forma – mokymasis nemokyklinėje aplinkoje/ nuotolinis kvalifikacijos tobulinimas. Planuojama, jog 40 mokytojų išbandys kvalifikacijos tobulinimą netradicinėje aplinkoje, t.y. dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo programose, kurių vieta susijusi su jų dėstomu dalyku ar veiklos sritimi (pvz. lazerių laboratorijoje, teminiame muziejuje, elektroninėje erdvėje ir t.t.). Išbandyme dalyvaus apie 300 motyvacinėje atrankoje atrinktų asmenų - mokytojų.

Veiklos rezultatas – 300 mokytojų, išbandžiusių naujas kvalifikacijos tobulinimo formas.

Intel mokymo pagrindų kurso (“Intel Teach Essentials Course”) įgyvendinimas

Intel mokymo pagrindų (Intel®Teach Essentials) kursas suteikia galimybes pedagogams įgyti kompetencijų panaudojant IKT, kurti aktyvų mokymąsi skatinančias mokymo aplinkas, modeliuoti į besimokantįjį orientuotą mokymosi(si) procesą, suteikiant ugdytiniams XXI a. kompetencijas.

Intel mokymo pagrindų kurso mokytojų metodinių mainų ir bendradarbiavimo bei mokymo(si) platformos-sistemos parengimas

Projekto metu bus sukurta Intel mokymo pagrindų kurso mokytojų metodinių mainų ir bendradarbiavimo bei mokymo(si) platforma-sistema, pritaikyta programų ir objektų saugyklos infrastruktūrai. Sistemoje bus kaupiami mokytojų metodiniai darbai, susiję su informacinių technologijų naudojimu ugdymo procese.

Veiklos rezultatas – sukurta Intel mokymo pagrindų kurso mokytojų metodinių mainų ir bendradarbiavimo bei mokymo(si) platforma-sistema.

Intel kurso konsultantų mokymai

Intel mokymo pagrindų kurso konsultantų grupės kvalifikacijos tobulinimas – rengimas vykdyti konsultacinę ir mokymo veiklą. Bus parengti 9 Intel kurso konsultantai - mokytojai, suteikiant jiems gilesnių metodinių bei konsultavimo veiklos vykdymo žinių ir įgūdžių konsultuoti mokyklas, mokyti mokytojus seminaruose nuotoliniu būdu bendravimo ir bendradarbiavimo interneto platformoje. Mokymų trukmė 10 dienų. Konsultantai adaptuos kurso metodinę medžiagą.

Veiklos rezultatas – parengti 9 Intel kurso konsultantai.

Mokymai pedagogams

Rengiama 18 mokymų pedagogams taikyti Intel mokymo pagrindų kursą. Mokymų trukmė – 40 akad. val. (5 dienos). Bus sudarytos 18 dalyvių grupių vidutiniškai po 12 asmenų. Iš viso mokymuose dalyvaus 200 mokytojų. Mokymus veda parengti konsultantai. Pedagogai, dalyvavę Intel kurso mokymuose, parengs 50 metodinių darbų su gerosios patirties pavyzdžiais.

Veiklos rezultatas – apmokyta 200 mokytojų.

Programų, susijusių su pedagogų savivertės stiprinimu, įgyvendinimas

Planuojama parengti, ekspertuoti bei įvykdyti 2 skirtingo pobūdžio modulines programas, susijusias su pedagogų savivertės stiprinimu bei profesiniu tobulėjimu:

1. Alternatyvi edukacinė programa mokytojams. Šią programą sudarys moduliai, kurių paskirtis – mokytojo, kaip asmenybės, tobulinimas, susijęs su specifinių žinių ir gebėjimų įgijimu, naujų patirčių patyrimu. Programos remsis Neurolingvistinio programavimo, Peer coaching principais. Bus parengti 5 moduliai, kurių kiekvieno apimtis – 16 akad. val.

2. Programa „Mokytojų vadybinių kompetencijų plėtotė“. Šią programą sudarys 3 moduliai, susiję su mokytojo vadybinių gebėjimų stiprinimu atliekant skirtingus socialinius vaidmenis.

Kiekvieno modulio apimtis - 16 akad. val. Iš viso mokymuose dalyvaus 720 mokytojų. Bus sudaryta 72 grupės vidutiniškai po 20 asmenų. Vienas mokytojas dalyvaus vidutiniškai 2 mokymuose.

Veiklos rezultatas – apmokyta 720 mokytojų.

Kvalifikacijos tobulinimo programų, susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, švietimo įstaigų vadovams parengimas ir vykdymas

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra išskiria, jog švietimo įstaigų vadovams trūksta žinių apie ugdymo turinį, o mokymų jiems šiomis temomis nerengiama. Bus vykdomi švietimo įstaigų vadovams kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kurių programos susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimu. Planuojama parengti ir vykdyti modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą vadovams. Planuojama, jog kvalifikaciją tobulins 200 švietimo įstaigų vadovų. Bus sudarytos 20 dalyvių grupių po 20 asmenų. Vienas vadovas dalyvaus vidutiniškai 2 moduliuose. Kvalifikacijos tobulinimo programą sudarys 5 moduliai, kurių kiekvieno vidutiniškai trukmė 16 akad. val. Programos vykdymo esmė – vadovo kompetencijų, susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, stiprinimo galimybė pagal poreikį pasirenkant skirtingus modulius.

Veiklos rezultatas – apmokyta 200 mokytojų (švietimo įstaigų vadovų).

Pedagogų, dirbančių mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, kvalifikacijos tobulinimas

Veikla įgyvendinama vadovaujantis Švietimo įstatymo 30 str. nuostatomis. Veikla apima poveikles: dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, parengimą ir vykdymą, valstybinės lietuvių kalbos kursų mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, organizavimą.

Dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, parengimas ir vykdymasa

Vadovaujantis LR Švietimo įstatymo 30 straipsniu mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbos dalykui turi būti skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui bei atitinkamai ji turi būti integruota į kitas programas, tačiau tam tikrose mokyklose trūksta dvikalbio ugdymo patirties. Bus parengtos bei įvykdytos 5 dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba. Programų turinys orientuotas į dvikalbio ugdymo metodikos pateikimą, konkretaus dalyko ar srities pedagogui; parengtos programos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, geografijos, istorijos ir pilietiškumo mokytojams; programos rengiamos/adaptuojamos kartu su mokomąja medžiaga. Mokymų pagal kiekvieną programą trukmė – 32 akad. val. Mokymuose dalyvaus iš viso 500 asmenų – mokytojų. Mokymai vyks 25 grupių x 20 asmenų vienoje grupėje.

Veiklos rezultatas – apmokyta 500 mokytojų.

Organizuoti valstybinės lietuvių kalbos kursus mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ mokytojo, dirbančio mokykloje tautinės mažumos kalba ir norinčio dėstyti dalyką lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (asmenims, turintiems II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, ši nuostata taikoma nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.). Projekto metu rengiami lietuvių kalbos kursai aktualiuose regionuose. Kursų trukmė – 48 akad. val. Mokymai vyks 20 grupių x 10 asmenų vienoje grupėje. Iš viso mokymuose dalyvaus apie 200 mokytojų.

Veiklos rezultatas – apmokyta 200 mokytojų.

Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų organizavimas

Projekto metu bus sudarytos sąlygos perkvalifikuoti asmenis, kuriems reikalinga pedagogo profesinė kvalifikacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 2 punktu, o taip pat vaikų globos namų auklėtojus, kuriems reikalinga socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Šiems asmenims neįgijus atitinkamai pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacijos jie neturėtų teisės dirbti pedagoginio darbo. Numatoma iš viso perkvalifikuoti 250 asmenų, iš jų 200 suteikiant pedagogo profesinę kvalifikaciją ir 50 socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. Asmenims, norintiems persikvalifikuoti bus organizuojamas konkursas, siekiant išsiaiškinti jų motyvaciją. Atranka bus atliekama pagal iš anksto nustatytus kriterijus, įvertinant darbo rinkos tendencijas, kandidatų motyvaciją ir kt.

Veiklos rezultatas – perkvalifikuota 250 pedagogų (mokytojų).

Mokomųjų lituanistinio švietimo priemonių, skirtų mokytojų kvalifikacijai tobulinti, parengimas ir sklaida

Veikla skirta stiprinti pedagogų, dirbančių su užsieniečių vaikais, grįžusiais iš užsienio vaikais, taip pat – užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, sudaryti palankias sąlygas jų kvalifikacijai tobulinti.

Veikloje numatyta:

 • Mokomųjų lituanistinio ugdymo priemonių rengimas, ekspertavimas ir leidyba. Bus parengti mokomųjų priemonių komplektai, kuriuos sudarys:
  • literatūrinių tekstų knygos vaikams su iliustracijomis ir garso įrašais;
  • kūrybinio rašymo knygelės;
  • su literatūros knygų temomis susieti kalbos mokymosi pratybų sąsiuviniai;
  • mokytojo knyga.

Parengtoms lituanistinio ugdymo mokymo priemonėms pristatyti bus surengtas vienas pristatymas Vilniuje ir dvi vaizdo konferencijos.

 • Mokytojų, dirbančių su užsieniečių vaikais, grįžusiais iš užsienio vaikais, ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Bus surengta bendra vasaros kūrybinė-edukacinė stovykla Lietuvoje, 2 seminarai užsienio lituanistinio švietimo įstaigose, kur mokytojams bus pristatytos parengtos lituanistinio ugdymo metodinės priemonės ir aktualūs lituanistinio ugdymo klausimai.
 • Parengti ir elektroninėje erdvėje publikuoti 4 straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis.

Veiklos rezultatas – 2 mokymo priemonių komplektai, išleisti 3 000 vnt. tiražu, 1 mokytojo knyga, išleista 1 000 vnt. tiražu, 68 mokytojai ir 12 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, patobulinę kvalifikaciją.

 

 
Informacija atnaujinta 2014-02-26 14:05:50
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.