SUAUGUSIŲJŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS PLĖTOJANT KRYPTINGESNĮ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO(-SI) PROGRAMŲ PLANAVIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-03–001
Projekto trukmė2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. vasario 28 d. (pratęstas iki 2015 m. birželio 30 d.)
Projekto vertė (skirta suma)1 000 000,00 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Lietuvoje iki šiol nėra patikimų suaugusiųjų švietimo tyrimų, kuriais būtų matuojami realūs gyventojų gebėjimai įvairiose kompetencijų srityse. Šis trūkumas iš esmės sunkina suaugusiųjų švietimo programų planavimą ir įgyvendinimą. Projekto tikslas – įrodymais grįstais duomenimis plėtoti kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(si) programų planavimą ir įgyvendinimą. OECD PIAAC (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas, organizuojamas Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos (OECD, Organisation for Economic and Social Cooperation and Development), yra laikomas išsamiausiu kada nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu. Atliekant tyrimą matuojamos kompetencijos, reikalingos suaugusiam žmogui, siekiančiam sėkmingai dalyvauti visuomenėje: raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, skaitymo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas naudojantis technologijomis. Taip pat atliekant tyrimą renkama įvairi informacija apie suaugusiųjų išsimokslinimą, darbo pobūdį ir įgūdžius, naudojamus darbe, namuose, bendruomenėse. OECD PIAAC tyrimas yra labai veiksminga priemonė analizuojant švietimo ir mokymo sistemos trūkumus bei nustatant tobulintinas jos sritis. Tai svarbiausia planuojamo projekto, kurio pagrindas yra parengiamasis PIAAC tyrimas, pridėtinės vertės aplinkybė. Projekto įgyvendinimas padėtų Lietuvai įsitraukti į metodologiniu požiūriu labai solidų ir veiksmingą tyrimą, gauti švietimo politikai reikšmingus rezultatus ir tai padaryti mažesnėmis sąnaudomis negu tų pačių tikslų siekiant atskirai nuo kitų valstybių. Šio projekto turinio pagrindas yra bandomasis tyrimas, kuris numatomas 2013 m., o 2014 m. būtų dalyvaujama ir pagrindiniame suaugusiųjų kompetencijų testavime. Jo rezultatai turėtų būti paskelbti 2016 m.

Projekto partneris – Nacionalinis egzaminų centras (NEC). Ši institucija turi didžiausią šalyje tarptautinių tyrimų patirtį, kompetentingus darbuotojus, technines duomenų apdorojimo galimybes. NEC projekto vykdytojui padės veiksmingiau planuoti ir įgyvendinti projekto veiklas. Ugdymo plėtotės centras (UPC) bus atsakingas už projekto administravimą, o NEC – už tyrimo turinio koordinavimą, paslaugų kokybės vertinimą. PIAAC tyrimo rezultatai reikšmingi ir nustatant darbo rinkos poreikius. Numatyta grupę išplėsti įtraukiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ūkio ministerijos atstovus. Tai prisidėtų prie tyrimo viešinimo nacionalinio lygmens sprendimus priimančiose institucijose. Valdymo grupė būtų atsakinga už projekto veiklų vykdymo stebėseną, atitinkamų pasiūlymų dėl projekto įgyvendinimo tobulinimo teikimą.

Projekto laukiamas rezultatas

Švietimo politikos požiūriu atliekant PIAAC tyrimą yra surenkami labai reikšmingi duomenys. Jie potencialiai padeda daug veiksmingiau planuoti ir įgyvendinti suaugusiųjų švietimo programas. Tačiau minėtam potencialui atsiskleisti reikalingas atitinkamas pasirengimas. Todėl vykdant projektą numatoma suformuoti 100 asmenų tikslinę grupę, kuri per organizuojamus mokymus mokysis valdyti PIAAC tyrimo duomenis ir jais grįsti savo sprendimus. Suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai, kurie formuoja, kuria ir įgyvendina suaugusiųjų kompetencijų ugdymo programas, turi kompetentingai suprasti tyrimo metodiką ir duomenis, gebėti juos taikyti. Toks siekis atitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Tikslinę grupę sudarys pirmiausia valstybės institucijų, kurios įgyvendina suaugusiųjų švietimo programas, atstovai, taip pat dalyviai iš savivaldybių ir aukštojo mokslo įstaigų. Pastarųjų dalyvavimas yra reikalingas siekiant kuo plačiau išnaudoti PIAAC galimybes antrinės analizės kontekste.

Įgyvendinant veiklą tikslinei grupei numatoma organizuoti dviejų dienų mokymus (5 grupės po 20 asmenų mokysis dvi dienas po 8 akad. val., viso po 16 akad. val., visų mokymų trukmė – 80 akad. val.), kuriuose bus nagrinėjamas nacionalinis ir regioninis PIAAC tyrimo kontekstas, supažindinama su šio tyrimo metodika, duomenų taikymo galimybėmis.

Projekto vadovasTadas Tamošiūnas, el. paštas tadas.tamosiunas@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2015-05-22 08:07:08
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.