Projekto pavadinimas

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBIŲ PLĖTRA KAIMO VIETOVĖSE (II ETAPAS)

Projekto Nr.

VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-002

Projekto trukmė

2012 m. rugsėjo 11 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d. (pratęstas iki 2015-09-10)

Projekto vertė (skirta suma)

1 000 000 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projekto tikslas – plėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir gerinti kaimo vietovių gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų kokybę, siekiant kaimo vietovių gyventojams, o ypač socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenims, padėti įgyti reikiamas kompetencijas ir suformuoti įgūdžius, kurie padėtų geriau prisitaikyti prie darbo rinko reikalavimų ir aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šiuo metu kaimo vietovėse intensyviai steigiami universalūs daugiafunkciai centrai (toliau – UDC), kurių paskirtis – bendradarbiaujant su kitais vietovėje veikiančiais paslaugų teikėjais, koordinuotai ir kompleksiškai spręsti besidubliuojančių arba trūkstamų švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinių paslaugų problemas, šių paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimus.

Šiuo projektu siekiama:
- formuoti vieningą UDC paskirties ir funkcijų suvokimą; skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp įvairių švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės srities darbuotojų, kurti UDC tinklą, užtikrinsiantį koordinuotą ir geresnę švietimo ir kt. paslaugų pasiūlą ir prieinamumą kaimo gyventojams;
- parengti ir įgalinti UDC darbuotojus kokybiškai organizuoti vietos poreikius atitinkančių švietimo, socialinių ir kt. paslaugų teikimą kaimo vietovėse;
- suteikti neformaliojo švietimo paslaugas socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenims regionuose.

Projekto laukiamas rezultatas

  • - parengti 5 UDC tinklo funkcionavimą reglamentuojantys dokumentai;

  • - 81 asmuo patobulins savo kompetencijas, reikalingas efektyviam ir kokybiškam darbui UDC ir su vietos bendruomene;

  • - apmokyta 1270 socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenų.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

UDC darbuotojai ir kaimiškų vietovių gyventojai, ypač socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenys.

Projekto vadovas

Giedrė Tumosaitė,
tel. 8 685 55 761,
el. paštas giedre.tumosaite@upc.smm.lt 

 
Informacija atnaujinta 2015-08-25 15:57:08
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.