Administravimo ir ūkio skyriaus funkcijos:

 • Sudaro centro dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir kontroliuoja jų taikymą, tvarko siunčiamąją ir gautą korespondenciją, kaupia, sistemina ir saugo centro dokumentus.
 • Koordinuoja, kontroliuoja ir konsultuoja centro struktūrinių padalinių asmenis, atsakingus už dokumentų valdymo organizavimą, dokumentų rengimo, registravimo, bylų sudarymo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais.
 • Redaguoja centro vidaus dokumentus ir tekstus bei susirašinėjimo su kitomis institucijomis raštus.
 • Aptarnauja centro organizuojamus posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius, užtikrina, kad būtų tinkamai parengtos patalpos, kuriose vyksta renginiai.
 • Užtikrina centro patalpų ir teritorijos švarą, tvarką.
 • Įgyvendina centro darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
 • Atlieka centro techninį, ūkinį, materialinį aprūpinimą ir aptarnavimą, prižiūri centro patalpas, rūpinasi jų apsauga, remontu, sprendžia centro patalpų priešgaisrinės saugos klausimus.
 • Kontroliuoja naudojamas priešgaisrinės saugos priemones, elektros ir šilumos energijos taupų naudojimą, prižiūri jų būklę, kontroliuoja centro darbuotojų tarnybinių stacionariųjų ir mobiliųjų telefonų panaudojimą.
 • Vykdo kitus centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus ir nurodymus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas.
 • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.