Ugdymo turinio skyriaus funkcijos:

  • Analizuoja Lietuvos ir kitų šalių ugdymo turinio kaitos tendencijas ir švietimo naujoves, rengia ugdymo turinio tobulinimo priemones.
  • Kuria ir atnaujina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį. 
  • Dalyvauja rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus.
  • Kuria ir sistemina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinę medžiagą.
  • Konsultuoja ir informuoja  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančias mokyklas aktualiais ugdymo turinio klausimais.
  • Teikia siūlymus LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir ugdymo turinio tobulinimo.
  • Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja jas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
  • Pagal kompetenciją dalyvauja centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių veikloje.
  • Bendradarbiauja su kitais centro skyriais, vykdydamas ugdymo turinio tobulinimo priemones.
  • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.