Informacinių technologijų skyriaus funkcijos:

 • Rengia informacinių technologijų, medijų ir informacinio raštingumo metodinę medžiagą, teikia pedagogams metodinę pagalbą.
 • Skleidžia informaciją apie šalies pedagogų ir mokyklų bendruomenių pedagoginės veiklos inovacijas.
 • Renka, analizuoja ir skleidžia šalies ir tarptautinę švietimo aktualijų, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą.
 • Pasitelkdamas įvairias visuomenės informavimo priemones, informuoja švietimo teikėjus ir kitas suinteresuotąsias šalis švietimui aktualiais klausimais.
 • Organizuoja vaizdinės medžiagos švietimo bendruomenei pateikimą per „Mokytojo TV“.
 • Inicijuoja, plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą su šalies ir užsienio socialiniais partneriais, rengia ir organizuoja tarptautinių bendradarbiavimo projektų, programų ir susitarimų, skirtų švietimo kokybei gerinti, įgyvendinimą.
 • Organizuoja parodas „Mokykla“ ir „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“.
 • Teikia siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių viešinimo švietimo bendruomenei.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
 • Bendradarbiauja su kitais centro skyriais, pagal kompetenciją analizuoja centro vykdomas veiklas ir teikia apibendrintą informaciją kitiems centro skyriams.
 • Organizuoja centro bibliotekos veiklą.
 • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.