Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus funkcijos:

 • Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo proceso kokybę, inicijuoja tyrimų vykdymą kvalifikacijos tobulinimo srityje, dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės užtikrinimo procesuose.
 • Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, vykdo kitas priemones, skirtas pedagogų ir vadovų profesiniam tobulėjimui.
 • Organizuoja švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo švietimo konsultantų atskaitomybės ir veiklos tęstinumo priežiūrą, tvarko konsultantų duomenų bazę ir teikia pagalbą organizuojant metodinę veiklą.
 • Organizuoja ir vykdo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą ir akreditaciją.
 • Teikia siūlymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo posistemės tobulinimui ir konsultuoja sistemos vartotojus.
 • Inicijuoja ir rengia pedagogų karjeros planavimo priemones, inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srities inovacijas, analizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo akredituotų programų vykdymo kokybę.
 • Teikia siūlymus LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos ir procesų efektyvumo.
 • Organizuoja ugdymo ir švietimo vadybos naujovių, gerosios praktikos diegimą bei metodinės paramos mokytojams teikimą.
 • Rengia ir įgyvendina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo priemones įtraukiojo ugdymo sąlygoms sudaryti.
 • Vykdo veiklas, susijusias su valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimu ir vykdymu, kitakalbių valstybinės kalbos mokymu.
 • Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių veikloje.
 • Bendradarbiauja su kitais centro skyriais, vykdydamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo priemones.
 • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.