Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus funkcijos:

 • Analizuoja mokyklų veiklai tobulinti reikalingus duomenis ir formuluoja mokyklų veiklai tobulinti reikalingų duomenų poreikį, teikia informaciją apie tai pagal kompetenciją atsakingiems kitiems centro skyriams ar kitoms institucijoms.
 • Kuria ir išbando mokyklų veiklos tobulinimo modelius.
 • Analizuoja mokyklų veiklos tobulinimo rezultatus, vykdo gerosios mokyklų veiklos tobulinimo patirties sklaidą nacionaliniu mastu.
 • Remdamasis mokyklos vidaus ir išorės vertinimo rezultatais, organizuoja mokyklos veiklai tobulinti reikalingų priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • Konsultuoja mokyklas joms aktualiais veiklos klausimais.
 • Teikia siūlymus LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl veiksmingo ir kokybiško mokyklų veiklos tobulinimo.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja jas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Telkia ir palaiko švietimo konsultantų tinklus, reikalingus mokyklų veiklos tobulinimo klausimams spręsti.
 • Organizuoja priemones, susijusias su daugiafunkcių centrų ir mokyklų bibliotekų veiklos plėtra.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
 • Pagal kompetenciją analizuoja centro vykdomas veiklas ir teikia apibendrintą informaciją kitiems centro skyriams.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir centro direktoriaus pavedimus.
 • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.