Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus funkcijos:

 • Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, sutarčių ir kitų tvarkomųjų bei organizacinių dokumentų projektus.
 • Analizuoja ir vertina, ar kitų centro skyrių parengti dokumentai, sutartys ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams bei atitinka teisinės technikos reikalavimus.
 • Įgaliojus centro direktoriui, atstovauja centro interesams savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, rengia dokumentus teisėsaugos institucijoms.
 • Pagal centro skyrių pateiktus duomenis rengia einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir, suderinęs jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti centro direktoriui, taip pat tvarko pirkimų verčių apskaitą.
 • Analizuoja ir vertina kitų centro skyrių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos pirkimų komisijai.
 • Organizuoja centro viešuosius pirkimus, teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Rengia ir tvarko su personalo valdymu susijusius dokumentus.
 • Vykdo centro darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą.
 • Organizuoja atranką ir priėmimą į laisvas centro darbuotojų pareigas.
 • Teikia konsultacijas centro darbuotojams teisės aktų rengimo, viešųjų pirkimų, viešojo administravimo teisės, sutarčių teisės, darbo teisės ir kitais su centro veikla susijusiais teisiniais klausimais.
 • Užtikrina vidaus tvarkomųjų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas.
 • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.