Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus funkcijos:

  • Analizuoja ugdymo turinio kaitos prielaidas, rengia įžvalgas ir rekomendacijas ugdymo kokybei tobulinti.
  • Renka, analizuoja ir skelbia „Ugdymo sode“ informaciją apie metodinę medžiagą, mokymo priemonių naudojimą ir jų poveikį ugdymo procesui.
  • Organizuoja bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertintojų kvalifikacijos tobulinimą ir teikia jiems metodinę pagalbą.
  • Organizuoja bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertinimą, informuoja mokymo priemonių kūrėjus apie ugdymo turinio pokyčius ir perspektyvas.
  • Bendradarbiauja su užsienio ekspertais bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių analizės rengimo bei vertinimo klausimais.
  • Teikia siūlymus LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl bendrojo ugdymo vadovėlių ir mokymo priemonių tvirtinimo proceso tobulinimo.
  • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja jas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
  • Pagal kompetenciją dalyvauja centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
  • Pagal kompetenciją analizuoja centro vykdomas veiklas ir teikia apibendrintą informaciją kitiems centro skyriams.
  • Atsiskaito už veiklą centre nustatyta tvarka.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.