PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro
2009-12-18 visuotiniame darbuotojų
susirinkime

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo plėtotės centro tarybos (toliau vadinama – Taryba) darbo reglamentas nustato Tarybos funkcijas, darbo organizavimą, Tarybos narių delegavimo procedūras bei jų teises ir pareigas (toliau vadinama – Reglamentas).

2. Taryba yra Ugdymo plėtotės centro (toliau vadinama – Centras) patariamoji savivaldos institucija strateginiais Centro veiklos klausimais, sudaryta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009-06-30 įsakymu Nr.1358 patvirtintus Ugdymo plėtotės centro nuostatus (toliau vadinama – Nuostatai).

3. Tarybą sudaro 7 nariai, išrinkti visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime Reglamento ir Nuostatų nustatyta tvarka.

4. Tarybos darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo bei viešumo principais.

5. Šį Reglamentą tvirtina ir keičia visuotinis Centro darbuotojų susirinkimas.

II. TARYBOS FUNKCIJOS

6. Tarybos funkcijos:

6.1. teikti siūlymus inicijuojant bei formuojant Centro veiklos viziją, veiklos prioritetus, strategiją, pagrindines Centro darbo kryptis;

6.2. teikti siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, dalyvauti nustatant Centro struktūrą, tvirtinant darbo tvarkos taisykles;

6.3. teikti siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo, Centro strategijos ir veiksmų plano.

III. TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

7. Tarybos narys turi teisę:

7.1. siūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę;

7.2. pateikti pasiūlymus ir dalyvauti svarstymuose dėl vieno ar kito Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo;

7.3. pasisakyti ir balsuoti Tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu;

7.4. siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

7.5. reikšti nuomonę apie Tarybos veiklą, Tarybos funkcijų vykdymą;

7.6. iš Centro administracijos, Tarybos pirmininko, Tarybos pirmininko pavaduotojo ir/ar Tarybos sekretoriaus gauti medžiagą ir reikiamą informaciją, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais;

7.7. susipažinti su Tarybos posėdžio protokolu, pareikšti dėl jo pastabas;

7.8. būti išrinktas Tarybos pirmininku, Tarybos pirmininko pavaduotoju ar Tarybos sekretoriumi.

8. Tarybos nario pareigos:

8.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Nuostatais, Reglamentu, Tarybos priimtais sprendimais įgyvendinant Tarybos funkcijas;

8.2. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

8.3. informuoti Tarybos pirmininką, kai negali dalyvauti Tarybos posėdyje;

8.4. pranešti raštu Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo;

8.5. atlikti kitas Tarybos nario pareigas.

IV. RINKIMAI Į TARYBĄ

9. Tarybos nariai į Tarybą renkami visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime slaptu balsavimu trejų metų kadencijai, bet ne daugiau, kaip dviems kadencijoms iš eilės.

10. Tarybos nariu negali būti Centro direktorius.

11. Kandidatus į Tarybos narius prieš 7 dienas iki visuotinio Centro darbuotojų susirinkimo pradžios siūlo Centro padaliniai.

12. Jeigu Centro darbuotojas iškelia save į Tarybos narius, prieš 7 dienas iki visuotinio Centro darbuotojų susirinkimo pradžios Centro direktoriui turi pateikti bent dviejų Centro darbuotojų rekomendacijas.

13. Tarybos nariais laikomi išrinkti 7 daugiausia balsų visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime surinkę kandidatai.

14. Tarybos nariai gali būti pašalinti iš Tarybos dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo pareigų 2/3 visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime dalyvaujančių asmenų balsų dauguma, 1/5 Centro darbuotojų arba Centro direktoriaus iniciatyva.

15. Tarybos narys turi teisę savo noru atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų prieš 14 dienų apie tai informuodamas Tarybą bei Centro direktorių. Tarybos nario įgaliojimai taip pat pasibaigia pasibaigus terminuotos darbo Centre sutarties terminui arba nutraukus su Tarybos nariu darbo Centre sutartį.

16. Artimiausiame Centro darbuotojų susirinkime vietoje pašalinto, atsistatydinusio Tarybos nario arba Tarybos nario, kurio įgaliojimai pasibaigė pasibaigus darbo santykiams, yra renkamas naujas, tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam, pašalintam tarybos nariui arba Tarybos nariui, kurio įgaliojimai pasibaigė pasibaigus darbo santykiams. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįskaičiuojama į 9 punkte numatytą kadencijų skaičių.

V. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

17. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos susirinkime.

18. Taryba iš savo tarpo išsirenka primininko pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkui išvykus, susirgus ar dėl kitų priežasčių laikinai negalinčiam vykdyti savo pareigų, Tarybos pirmininko pareigas vykdo pirmininko pavaduotojas, o nesant pirmininko pavaduotojo – kitas Tarybos pirmininko paskirtas asmuo.

19. Tarybos pirmininkas:

19.1. kviečia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

19.2. inicijuoja metinio Tarybos posėdžių plano sudarymą;

19.3. kartu su Tarybos sekretoriumi pasirašo posėdžių protokolus;

19.4. paskirsto pavedimus tarybos nariams;

19.5. teikia Tarybos vardu veiklos ataskaitą visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime;

19.6. atsižvelgdamas į Tarybos narių pasiūlymus, sudaro posėdžio darbotvarkės projektą; pristato Centro darbuotojams poziciją dėl Tarybos kompetencijai priskirtų klausimų.

20. Tarybos sekretorius:

20.1. koordinuoja Tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir medžiagos Tarybos posėdžiui rengimą;

20.2. rengia posėdžio protokolą ir kartu su Tarybos pirmininku jį pasirašo.

21. Nesant Tarybos sekretoriaus, jo funkcijas atlieka kitas Tarybos pirmininko paskirtas asmuo.

VI. TARYBOS POSĖDŽIAI

22. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma. Tarybos posėdžiai paprastai vyksta Centro patalpose.

23. Kalendorinių metų pradžioje Tarybos pirmininko iniciatyva sudaromas metinis Tarybos posėdžių planas ir nustatomi posėdžiuose svarstytini klausimai.

24. Eiliniai posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinį Tarybos posėdį inicijuoja Tarybos pirmininkas, Centro direktorius arba toks posėdis rengiamas ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių prašymu.

25. Klausimus, įtrauktinus į Tarybos posėdžio darbotvarkę, gali siūlyti Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai, Centro direktorius.

26. Tarybos posėdžio medžiagą ir darbotvarkės projektą Tarybos sekretorius pateikia elektroniniu paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Su darbotvarkės projektu yra pateikiami dokumentų, kurie bus svarstomi posėdyje, projektai.

27. Darbotvarkės projektas gali būti keičiamas, papildomas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

28. Informacija apie nenumatytus posėdžius bei jų darbotvarkes gali būti pateikta ne vėliau kaip prieš dieną telefonu ar kitaip pranešant kiekvienam Tarybos nariui. Šiais atvejais medžiaga, susijusi su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, pateikiama kiekvienam Tarybos nariui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios.

29. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžiui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, kviečiamas neeilinis Tarybos posėdis.

30. Tarybos posėdyje gali dalyvauti asmenys, susiję su posėdyje Tarybos svarstomais klausimais, taip pat į posėdį kviesti ekspertai, Centro direktorius ir jo pavaduotojai.

31. Svarstomu klausimu suteikiama teisė pasisakyti visiems tarybos nariams ir su klausimo svarstymu susijusiems asmenims.

32. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Prireikus daromas garso įrašas. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per 7 dienas po įvykusio posėdžio.

33. Protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius. Prie Tarybos sprendimo gali būti pridedamos atskiros Tarybos narių nuomonės.

34. Tarybos sprendimai priimami bendru sutarimu, o jeigu nėra bendro sutarimo – Tarybos narių balsų dauguma.

35. Taryba sprendimus priima atviru balsavimu (balsuojant už arba prieš). Vykdant atvirą balsavimą, jo rezultatus paskelbia Tarybos pirmininkas.

36. Prireikus, Tarybos sprendimu gali būti vykdomas slaptas balsavimas.

37. Balsams pasidalijus po lygiai, balsavimo rezultatą nulemia Tarybos pirmininko balsas.

38. Taryba gali teikti pasiūlymus, derinti dokumentų projektus ir aptarti klausimus elektroniniu paštu, jeigu visi Tarybos nariai sutaria, kad sprendimams priimti nebūtina šaukti posėdžio. Tokiu atveju sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi svarstyti klausimai, Tarybos narių pasiūlymai, pastabos, priimti sprendimai. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius.

VII. TARYBOS ATSKAITOMYBĖ

39. Taryba yra atsakinga ir atskaitinga visuotiniam Centro darbuotojų susirinkimui.

40. Tarybos pirmininkas kiekvienais metais visuotinio Centro darbuotojų susirinkimo metu teikia Tarybos veiklos ataskaitą. Nepatvirtinus ataskaitos, svarstomas Tarybos atstatydinimo klausimas.

41. Taryba veiklos ataskaitą privalo pateikti Centro direktoriui ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas iki visuotinio Centro darbuotojų susirinkimo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Šis reglamentas ir/ar jo pakeitimai įsigalioja kitą dieną po visuotinio Centro darbuotojų susirinkimo, kuriame buvo priimtas.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.