ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • tvarko su personalo valdymu susijusius dokumentus;
 • rengia informaciją personalo klausimais Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui ir Ugdymo plėtotės centro direktoriui;
 • rengia ataskaitas, kitus dokumentus bei informaciją personalo klausimais ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
 • rengia darbo sutarčių projektus, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymų projektus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;
 • rengia atostogų grafiką (kartu su struktūrinių padalinių vadovais), Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymų projektus dėl kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo;
 • rengia Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymų projektus dėl komandiruočių, vykdo jų registraciją;
 • pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • užtikrina personalo duomenų kaupimą, sisteminimą ir analizę, formuoja ir kaupia darbuotojų asmens bylas ir pateikia jas archyvui pagal Ugdymo plėtotės centro dokumentacijos planą;
 • rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Ugdymo plėtotės centro darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;
 • pagal savo kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus veikla;
 • nuolat seka Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų leidybos procesą, analizuoja naujus teisės aktus bei teisės aktų pakeitimus susijusius su darbo santykiais;
 • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus personalo klausimais;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus ar Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal savo kompetenciją teikia Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui pasiūlymus apie susidariusių problemų išsprendimo kelius;
 • atlieka kitus Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.