ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Ugdymo turinio skyriaus darbą, užtikrina suplanuotų Ugdymo turinio skyriaus veiklos rezultatų pasiekimą;
 • teikia informaciją apie Ugdymo turinio skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja
 • rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
 • rengia Ugdymo turinio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
 • vykdo Ugdymo turinio skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio kūrimą ir atnaujinimą;
 • dalyvauja rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • organizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinės medžiagos kūrimą ir sisteminimą;
 • užtikrina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų konsultavimą, aktualiais ugdymo turinio klausimais;
 • dalyvauja rengiant ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir ugdymo turinio tobulinimo;
 • organizuoja bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, užtikrina informacijos ir metodinės pagalbos teikimą, konsultavimą Ugdymo turinio skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant su ugdymo turiniu susijusius klausimus;
 • atlieka kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.