ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertinimo procedūras;
  • dalyvauja organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius, skirtus vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertintojams, vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams;
  • talpina informaciją apie vadovėlius ir mokymo priemones ugdymo turinio informacinėje sistemoje ir vadovėlių duomenų bazėje;
  • koordinuoja skyriaus veiklos plano rengimą;
  • atlieka kitus Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.