ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • organizuoja ir užtikrina tinkamą Ugdymo plėtotės centro balanse esančių statinių, patalpų, transporto priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;
 • nustato Ugdymo plėtotės centro materialaus turto poreikį, atlieka jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti;
 • nuolat stebi statinių konstrukcijų, patalpų bei inžinierinių įrengimų bei tinklų techninę būklę, dalyvauja vykdant periodines, sezonines bei neeilines apžiūras;
 • aprūpina Ugdymo plėtotės centro darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis jų funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis, o aptarnaujantį personalą – darbo įrankiais, įranga ir valymo priemonėmis;
 • materialiai atsako už Ugdymo plėtotės centro materialines vertybes (baldai, transporto priemonės ir su jomis susijęs inventorius bei medžiagos, ūkinės prekės bei medžiagos);
 • atlieka paruošiamuosius darbus metinei inventorizacijai;
 • organizuoja panaudoto ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Ugdymo plėtotės centro ilgalaikio bei trumpalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nurašymą, perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
 • laiku organizuoja transporto priemonių ir su jomis susijusio inventoriaus remontą;
 • atsako už Ugdymo plėtotės centro tarnybinių lengvųjų automobilių priežiūrą, jų techninę būklę, kelionės lapų tvarkymą, degalų sunaudojimo apskaitą, prekių ir medžiagų pirkimą ir išdavimą Ugdymo plėtotės centro darbuotojams bei atsiskaitymą už jas Ugdymo plėtotės centro Buhalterijai;
 • rūpinasi Ugdymo plėtotės centro transporto saugojimu (garažai, saugojimo aikštelės, draudimai ir pan.) ir patalpų, kuriuose saugomi Ugdymo plėtotės centro automobiliai, tvarka ir švara;
 • organizuoja valytojų ir kiemsargio darbą;
 • esant reikalui vairuoja Ugdymo plėtotės centro automobilius, veža Ugdymo plėtotės centro darbuotojus vykdyti tarnybines užduotis (Vilniaus mieste ir už jo ribų);
 • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.