ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • rengia ir įgyvendina priemones skirtas prekybos žmonėmis prevencijai;
  • rengia ir įgyvendina priemones, palengvinančias mokyklų darbą su įvairove;
  • rengia ir įgyvendina priemones, skirtas medijų ir informacinio raštingumo plėtrai mokyklose;
  • mokyklų veiklos tobulinimo klausimais renka, analizuoja, sistemina informacinę ir metodinę medžiagą bei vykdo jos sklaidą;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą;
  • pagal kompetenciją teikia apibendrintą informaciją kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams;
  • Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.