ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • analizuoja mokyklų veiklos tobulinimui reikalingus duomenis ir kuria bei viešina vaizdo medžiagą, susijusią su mokyklų veiklos tobulinimu;
  • remiantis mokyklų išorinio vertinimo duomenimis ir bendradarbiaujant su mokyklomis kuria gerosios patirties vaizdo medžiagą ir vykdo jos sklaidą;
  • sudaro Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  • administruoja „Mokytojo TV“ interneto svetainę;
  • mokyklų veiklos tobulinimo klausimais renka, analizuoja, sistemina informacinę ir metodinę vaizdo medžiagą bei vykdo jos sklaidą;
  • pagal kompetenciją teikia apibendrintą informaciją kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams;
  • Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.