ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant informacinių technologijų, medijų ir informacinio raštingumo metodinę medžiagą;
 • dalyvauja rengiant metodinius leidinius pedagogams;
 • renka, analizuoja ir skleidžia šalies gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą visuomenės informavimo priemonėmis;
 • dalyvauja rengiant ir teikia siūlymus dėl Ugdymo plėtotės centro viešinimo strategijos bei visuomenės informavimo veiksmų plano įgyvendinimo;
 • rengia ir teikia informacinius pranešimus žiniasklaidos priemonėms, valstybės ir savivaldybės švietimo institucijoms, švietimo bendruomenei ir Lietuvos visuomenei apie Ugdymo plėtotės centro veiklą;
 • renka, apdoroja, derina su Ugdymo plėtotės centro atsakingais darbuotojais, rengia ir skelbia informaciją švietimui aktualiais klausimais Ugdymo plėtotės centro turimais viešinimo kanalais (interneto svetainė, Facebook, Naujienlaiškis ir kt.);
 • rengia straipsnius visuomenei aktualia, spaudoje diskutuojama Ugdymo plėtotės centro veiklą liečiančia tema;
 • tvarko Ugdymo plėtotės centro puslapį socialiniame tinkle Facebook;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo projektus;
 • organizuoja spaudos konferencijas, švietėjiškas akcijas, kitus informacinius renginius;
 • rengia vidinės komunikacijos veiksmų planą ir užtikrina jo įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant informacinius leidinius apie Ugdymo plėtotės centro veiklą;
 • dalyvauja rengiant siūlymus dėl "Mokytojo TV" tobulinimo bei plėtros užtikrinimo;
 • prisideda organizuojant parodas švietimo bendruomenei apie švietimo aktualijas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 • bendradarbiauja ir pagal poreikį derina viešinimo priemonių vykdymą su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos už komunikaciją atsakingais darbuotojais, teikia siūlymus dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių viešinimo švietimo bendruomenei;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ugdymo plėtotės centro skyriais;
 • dalyvauja rengiant Informacinių technologijų skyriaus veiklos planus;
 • teikia siūlymus dėl Informacinių technologijų skyriaus ir Ugdymo plėtotės centro veiklos tobulinimo;
 • atlieka kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.