ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant, rengia medijų ir informacinio raštingumo metodinę medžiagą;
 • teikia pedagogams metodinę pagalbą, vykdo mokymus medijų ir informacinio raštingumo diegimo ugdymo procese klausimais;
 • dalyvauja vertinant pedagogų pateiktus metodinius darbus medijų ir informacinio raštingumo srityje;
 • dalyvauja rengiant metodinius leidinius pedagogams, organizuoja jų rengimą, leidybą ir platinimą;
 • užtikrina informacijos apie šalies pedagogų ir mokyklų bendruomenių pedagoginės veiklos inovacijas prieinamumą, jų pristatymą organizuojamos regioninės parodos švietimo bendruomenei metu;
 • renka, analizuoja ir skleidžia šalies gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą organizuojamos regioninės parodos švietimo bendruomenei metu;
 • dalyvauja rengiant ir teikia siūlymus dėl Ugdymo plėtotės centro viešinimo strategijos bei visuomenės informavimo veiksmų plano įgyvendinimo;
 • dalyvauja rengiant informacinius leidinius apie Ugdymo plėtotės centro veiklą;
 • prisideda organizuojant regioninę ir nacionalinę parodas švietimo bendruomenei apie švietimo aktualijas; užtikrina parodų švietimo bendruomenei apie švietimo aktualijas organizavimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ugdymo plėtotės centro skyriais;
 • dalyvauja rengiant Informacinių technologijų skyriaus veiklos planus;
 • teikia siūlymus dėl Informacinių technologijų skyriaus ir Ugdymo plėtotės centro veiklos tobulinimo;
 • atlieka kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.