ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio veiklos planavimo dokumentus;
 • teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėjui ir dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio veiklos ataskaitą;
 • kuria ir atnaujina gamtamokslinio (biologijos) pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį;
 • dalyvauja rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • kuria ir sistemina gamtamokslinio (biologijos) pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinę medžiagą;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja ir informuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančias institucijas aktualiais ugdymo turinio klausimais;
 • teikia siūlymus Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėjui dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir gamtamokslinio (biologijos) ugdymo turinio tobulinimo;
 • teikia informaciją ir metodinę pagalbą švietimo institucijoms, konsultuoja jas metodininko kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant gamtamokslinio (biologijos) ugdymo klausimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui;
 • bendradarbiauja su kitais Ugdymo turinio skyriaus poskyriais ir Ugdymo plėtotės centro skyriais tobulindamas gamtamokslinio (biologijos) ugdymo turinį;
 • atlieka kitus Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.