ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • vykdydamas einamąją finansų kontrolę, rengia ir teikia bankui mokėjimo pavedimus (pajamų įmokų banko sąskaita); veda pajamų įmokų už teikiamas paslaugas ir nuomą apskaitą;
 • rengia mokėjimo paraiškas-pavedimus pinigams iš iždo gauti ir per iždą apmoka tiekėjams pagal pateiktas sąskaitas-faktūras už paslaugas ir prekes;
 • pildo išlaidų prognozines lenteles, sudaro kasinių išlaidų būklės ataskaitas;
 • vadovaudamasis teisės aktais, veda turto (ilgalaikio, trumpalaikio ir atsargų) pajamavimo ir nurašymo apskaitą, įsigyto ir gauto neatlygintinai, pagal paramos, panaudos ir kitas sutartis, sudaro šiuos apyvartos, nusidėvėjimo, amortizacijos, nuvertėjimo registrus: nebalansinių ir balansinių vidinių atsiskaitymų (žiniaraščiai 0XXXXXX sąskaitoms), nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto (žiniaraščiai 112XXXX, 115XXXX, 1202XXX, 1203XXX, 1205XXX, 1206XXX, 1208XXX, 1209XXX sąskaitoms), finansinio turto (žiniaraščiai 16XXXXX, 17XXXXX sąskaitoms), atsargų (žiniaraščiai 20XXXXX sąskaitoms), per vienerius metus gautinų sumų (žiniaraščiai 222XXXXX, 225XXXXX, 226XXXXX, 228XXXXX ir 229XXXXX), finansavimo sumų gautinų ir gautų (žiniaraščiai 41XXXXX, 42XXXXX sąskaitoms), finansavimo pajamų (žiniaraščiai 70XXXXX, 731XXXX, 732XXXX, 741XXXX, 742XXXX sąskaitoms);
 • registruoja apskaitoje pagrindines priemones ir pildo jų korteles;
 • rengia inventorizacijos dokumentus, sudaro turto palyginamuosius žiniaraščius;
 • rengia ir registruoja visiškos materialinės atsakomybės sutartis su centro darbuotojais;
 • tvarko kuro su atskaitingais asmenimis apskaitą;
 • sudaro ir dalyvauja sudarant ketvirtines ir metines ataskaitas, susijusias su turto apskaita, derina centro registrus su Didžiąja knyga;
 • pagal savo kompetenciją teikia vyriausiajam buhalteriui informaciją ir pasiūlymus dėl susidariusių problemų;
 • teikia finansinę informaciją, statistines ataskaitas, susijusias su Ugdymo plėtotės centro turtu;
 • atlieka kitus vyriausio buhalterio pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.