ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio veiklos planavimo dokumentus;
 • teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjui ir dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio veiklos ataskaitą;
 • kuria ir atnaujina socialinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį;
 • dalyvauja rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • kuria ir sistemina socialinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinę medžiagą;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja ir informuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančias institucijas aktualiais ugdymo turinio klausimais;
 • teikia siūlymus Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjui dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir socialinio ugdymo turinio tobulinimo;
 • teikia informaciją ir metodinę pagalbą švietimo institucijoms, konsultuoja jas metodininko kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant socialinio ugdymo klausimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui;
 • bendradarbiauja su kitais Ugdymo turinio skyriaus poskyriais ir Ugdymo plėtotės centro skyriais tobulindamas socialinio ugdymo turinį;
 • atlieka kitus Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.