ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su gamtos mokslų pedagogų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, bendradarbiavimo su minėto dalyko mokytojų asociacijomis ir metodiniais susivienijimais, vykdymą;
 • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis gamtos mokslų ugdymo turinio įgyvendinimo, metodinės veiklos klausimais;
 • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimą ir vykdymo stebėseną;
 • atlieka akredituojamų kvalifikacijos tobulinimo programų pirminį vertinimą;
 • konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, akreditavimo klausimais;
 • koordinuoja švietimo konsultantų (kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas) darbą;
 • organizuoja gamtos mokslų lektorių, gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį paiešką ir/ar rengimą;
 • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms gamtos mokslų ugdymo turinio problemoms spręsti, darbe;
 • organizuoja gamtos mokslų ugdymo turinio diegimo renginius, telkia gamtos mokslų mokytojus ugdymo turinio efektyviam diegimui;
 • teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
 • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.