ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • redaguoja Ugdymo plėtotės centro vidaus dokumentus ir tekstus bei susirašinėjimo su kitomis institucijomis raštus;
  • redaguoja aprobuotus metodinių leidinių, metodinių priemonių, dalykinės ir kitos padalomosios medžiagos tekstus;
  • konsultuoja aktualiais kalbos kultūros, kirčiavimo klausimais;
  • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.