ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su socialinių pedagogų, mokyklų psichologų, specialiųjų ugdymo poreikių specialistų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, bendradarbiavimo su minėtų švietimo įstaigų darbuotojų asociacijomis, specialiojo ugdymo švietimo institucijomis, vykdymą;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis specialiojo ugdymo, psichologijos ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • organizuoja specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos renginius besiatestuojantiems pedagogams, pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo renginius neformaliojo ugdymo ir profesijos mokytojams;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms specialiosios/socialinės pedagogikos, psichologijos problemoms spręsti, darbe;
  • organizuoja specialiųjų poreikių ugdymo, klasės vadybos, psichologinio pobūdžio renginius, telkia minėtų specialiojo, socialinio ugdymo specialistus, mokyklų psichologus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.