ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • registruoja dokumentų valdymo sistemoje (DVS) gautus, vidaus ir siunčiamus dokumentus;
  • tvarko dokumentus ir perduoda, pagal dokumentacijos planą patvirtintas bylas Ugdymo plėtotės centro archyvui, remiantis teisės numatytais aktais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro rengiamų konferencijų, pasitarimų, posėdžių, susitikimų aptarnavimą;
  • užtikrina ekonomišką ir efektyvų Ugdymo plėtotės centro materialinių išteklių naudojimą, nustatyta tvarka veda jų apskaitą, rengia ūkinių išlaidų ataskaitas;
  • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.