ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • užtikrina ugdymo turinio informacinės sistemos funkcionavimą;
  • prižiūri metodinės ir kitos medžiagos skelbimą ugdymo turinio informacinėje sistemoje;
  • kuria mokytojų praktinei veiklai pritaikytas aplinkas ugdymo turinio informacinėje sistemoje;
  • registruoja ugdymo turinio informacinėje sistemoje vartotojus ir suteikia jiems prisijungimo duomenis;
  • dalyvauja rengiant su ugdymo turinio informacinės sistemos funkcionalumu susijusius dokumentus;
  • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus naudojimosi ugdymo turinio informacine sistema klausimais;
  • atlieka kitus Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.