ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbą;
 • teikia informaciją apie Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
 • rengia Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
 • vykdo Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų bei organizacinių dokumentų projektų rengimą;
 • užtikrina tinkamą Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus išaiškinimų dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus veikla, taikymo rengimą, konsultacijų Ugdymo plėtotės centro darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikimą;
 • organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą, teisės aktų nustatyta tvarka informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, skelbimą, ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai teikimą;
 • organizuoja su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą, darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitos vedimą;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu atstovauja Ugdymo plėtotės centrui teismuose ar kitose valstybinėse institucijose sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant;
 • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.