ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • kuria ir išbando mokyklų veiklos tobulinimo ir konsultavimo modelius;
  • konsultuoja mokyklas dėl veiklos tobulinimo po mokyklos išorinio vertinimo;
  • mokyklų veiklos klausimais teikia konsultacijas vieno langelio principu;
  • mokyklų veiklos tobulinimo inovacijų klausimais renka, analizuoja, sistemina informacinę ir metodinę medžiagą bei vykdo jos sklaidą;
  • rengia informacinę ir metodinę medžiagą bei vykdo jos sklaidą daugiafunkcių centrų veiklos plėtrai;
  • inicijuoja daugiafunkcių centrų tinklo palaikymui skirtų priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
  • pagal kompetenciją teikia apibendrintą informaciją kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams;
  • Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.