ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant ir teikia siūlymus dėl Ugdymo plėtotės centro viešinimo strategijos bei visuomenės informavimo veiksmų plano įgyvendinimo; 
 • rengia Ugdymo plėtotės centro Naujienlaiškių maketus; 
 • rengia infografikus ir kitą vizualinę medžiagą Ugdymo plėtotės centro veiklai pristatyti; 
 • kuria vaizdinį dizainą Ugdymo plėtotės centro interneto svetainei; 
 • dalyvauja rengiant informacinius leidinius apie Ugdymo plėtotės centro veiklą; 
 • filmuoja ir montuoja vaizdinę medžiagą Ugdymo plėtotės centro veiklos srityse; 
 • prisideda organizuojant parodas švietimo bendruomenei apie švietimo aktualijas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; 
 • pagal kompetenciją dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje; 
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ugdymo plėtotės centro skyriais; 
 • dalyvauja rengiant Informacinių technologijų skyriaus veiklos planus; 
 • teikia siūlymus dėl Informacinių technologijų skyriaus ir Ugdymo plėtotės centro veiklos tobulinimo; 
 • atlieka kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus. 
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.