ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, sutarčių ir kitų tvarkomųjų bei organizacinių dokumentų projektus;
 • analizuoja ir vertina, ar kitų Ugdymo plėtotės centro skyrių parengti dokumentai, sutartys ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams bei atitinka teisinės technikos reikalavimus, juos vizuoja;
 • įgaliojus Ugdymo plėtotės centro direktoriui, atstovauja Ugdymo plėtotės centrui valstybinėse institucijose sprendžiant klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
 • dalyvauja vertinant Ugdymo plėtotės centro vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų bei parengtų dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems įstatymams bei poįstatyminiams teisės aktams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
 • rengia išaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų tvarką ir procedūras bei teikia konsultacijas Ugdymo plėtotės centro darbuotojams;
 • vykdo Ugdymo plėtotės centro viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus viešųjų pirkimų teisės ir kitais su Ugdymo plėtotės centro veikla susijusiais teisiniais klausimais, informuoja apie aktualių teisės aktų pakeitimus;
 • vykdo vidaus tvarkomųjų ir kitų dokumentų, susijusių su Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą;
 • pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus apie susidariusių problemų išsprendimo kelius;
 • dalyvauja Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • atlieka kitus Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.