ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus darbą;
 • teikia informaciją apie Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
 • rengia Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
 • vykdo Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų, kitų priemonių, atliepiančių pedagogų bei mokyklų vadovų profesinio tobulėjimo poreikius, rengimą ir įgyvendinimą;
 • organizuoja švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą ir akreditaciją;
 • organizuoja ugdymo bei švietimo vadybos naujovių, gerosios praktikos diegimą bei metodinės paramos mokytojams teikimą;
 • organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo priemonių įtraukiojo ugdymo sąlygoms sudaryti rengimą ir įgyvendinimą;
 • užtikrina veiklų, susijusių su valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimu ir vykdymu, kitakalbių valstybinės kalbos mokymu, vykdymą;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse;
 • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.