ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio veiklos planavimo dokumentus;

 • teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėjui ir dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio veiklos ataskaitą;

 • kuria ir atnaujina priešmokyklinio ir pradinio (socialinio, gamtamokslinio) ugdymo turinį;

 • dalyvauja rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;

 • kuria ir sistemina priešmokyklinio ir pradinio (socialinio, gamtamokslinio) ugdymo metodinę medžiagą;

 • pagal savo kompetenciją konsultuoja ir informuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančias institucijas aktualiais ugdymo turinio klausimais;

 • teikia siūlymus Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėjui dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir priešmokyklinio ir pradinio (socialinio, gamtamokslinio) ugdymo turinio tobulinimo;

 • teikia informaciją ir metodinę pagalbą švietimo institucijoms, konsultuoja jas metodininko kompetencijai priskirtais klausimais;

 • Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant priešmokyklinio ir pradinio (socialinio, gamtamokslinio) ugdymo klausimus;

 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui;

 • bendradarbiauja su kitais Ugdymo turinio skyriaus poskyriais ir Ugdymo plėtotės centro skyriais tobulindamas priešmokyklinio ir pradinio (socialinio, gamtamokslinio) ugdymo turinį;

 • atlieka kitus Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėjo pavedimus.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.