ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, bendradarbiavimo su minėto dalyko mokytojų asociacijomis ir metodiniais susivienijimais, vykdymą;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo, metodinės veiklos klausimais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro ir lietuvių kalbos mokytojų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • bendradarbiauja su formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsienyje lituanistinių mokyklų mokytojais kvalifikacijos tobulinimo klausimais, telkia mokytojus lituanistinio švietimo užsienyje stiprinimui;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir / ar rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms lituanistinio ugdymo problemoms spręsti, darbe;
  • organizuoja lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtų dalykų mokytojus ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
  • organizuoja priemonių, susijusių su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų edukacinės patirties paieška ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.