ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietiškumo, teisės pagrindų), dorinio ugdymo mokytojų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, vykdymą;
  • bendradarbiauja pilietinio švietimo klausimais su mokyklos savivaldos (tėvų, mokinių) institucijomis ;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis bei organizacijomis socialinių mokslų ir dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • bendradarbiauja organizuojant Ugdymo plėtotės centro ir socialinių mokslų, dorinio ugdymo mokytojų, mokinių ir tėvų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką/rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms socialinių mokslų ir dorinio ugdymo problemoms spręsti;
  • organizuoja socialinių mokslų, dorinio ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtų dalykų mokytojus ugdymo turinio efektyviam įgyvendinimui;
  • teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo;
  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo priemonių, susijusių su šalies socialinių mokslų, dorinio ugdymo mokytojų edukacinės patirties paieška, atranka ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.