ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos ir verslumo ugdymo pedagogų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, bendradarbiavimo su minėtų dalykų mokytojų asociacijomis ir metodiniais susivienijimais, vykdymą;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo, metodinės veiklos klausimais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro ir ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos ir verslumo pedagogų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir/ar rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos ir verslumo ugdymo problemoms spręsti, darbe;
  • vykdo skaitmeninio raštingumo renginius besiatestuojantiems mokytojams ir mokyklų vadovams;
  • organizuoja ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos ir verslumo pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtų dalykų mokytojus ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
  • organizuoja priemonių, susijusių su ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos ir verslumo ugdymo pedagogų edukacinės patirties paieška ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.