ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • vykdo valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų narių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas pagal patvirtintą Ugdymo plėtotės centro planą;
  • dalyvauja rengiant norminių aktų projektus, susijusius su valstybinės kalbos mokėjimo reglamentavimu;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui, Ugdymo plėtotės centrui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms lituanistinio ugdymo problemoms spręsti, darbe;
  • rengia ir pateikia valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų medžiagą Nacionaliniam egzaminų centrui;
  • vykdo valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų veiklos priežiūrą ir teikia joms metodinę pagalbą;
  • kaupia informaciją ir apibendrina valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų medžiagą;
  • veda konsultacijas kitakalbiams, besirengiantiems laikyti valstybinės kalbos egzaminą;
  • organizuoja kalbos kultūros renginius besiatestuojantiems pedagogams;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir rengimą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.