ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su menų, etnokultūros ir technologijų mokytojų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, bendradarbiavimo su minėto dalyko mokytojų asociacijomis ir metodiniais susivienijimais, vykdymą;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis menų, etnokultūros ir technologijų mokytojų turinio įgyvendinimo, kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos klausimais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro ir menų, etnokultūros ir technologijų mokytojų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir / ar rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms menų, etnokultūros ir technologijų ugdymo problemoms spręsti, darbe;
  • organizuoja menų, etnokultūros ir technologijų mokytojų pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtų dalykų mokytojus ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • organizuoja priemonių, susijusių su menų, etnokultūros ir technologijų mokytojų edukacinės patirties paieška ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.