ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su kitų gimtųjų kalbų mokytojų tobulėjimo būtinumu ir poreikiais,, bendradarbiauja su minėto dalyko mokytojų asociacijomis ir metodiniais susivienijimais;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis kitų gimtųjų kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo, metodinės veiklos klausimais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro ir kitų gimtųjų kalbų mokytojų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo, kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir/ar rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms kitų gimtųjų kalbų ugdymo problemoms spręsti, darbe;
  • organizuoja kitų gimtųjų kalbų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtų dalykų mokytojus ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • tvarko švietimo konsultantų bazę;
  • atnaujina savivaldybių metodinių būrelių pirmininkų duomenų bazę;
  • teikia siūlymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo posistemei tobulinti ir konsultuoja sistemos vartotojus;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.