ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su užsienio kalbų, kūno kultūros mokytojų profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, vykdymą;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis bei organizacijomis užsienio kalbų ir kūno kultūros ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro ir užsienio kalbų, kūno kultūros mokytojų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ar rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms užsienio kalbų, kūno kultūros ugdymo problemoms spręsti, darbe;
  • organizuoja užsienio kalbų, kūno kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtų dalykų mokytojus ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
  • organizuoja priemonių, susijusių su šalies užsienio kalbų, kūno kultūros mokytojų edukacinės patirties paieška ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.