ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų ir kitų kvalifikacijos tobulinimo priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, kokybės vertinimą bei stebėsenos vykdymą;
  • vertina ir teikia siūlymus rengiant Ugdymo plėtotės centro ir kitų pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;
  • rengia ir teikia Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjui kvalifikacijos tobulinimo veiklų kokybės stebėsenos ataskaitas;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms pedagogų kvalifikacijos tobulinimo problemoms spręsti ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojantiems teisės aktų projektams rengti, darbe;
  • vykdo pedagogų kompetencijų tobulinimo stebėseną Ugdymo plėtotės centro renginiuose;
  • organizuoja priemonių, susijusių su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirties paieška ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.