ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą ir vykdymą, kitų priemonių, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro strateginius veiklos planus, susijusius su pedagogų, įgyvendinančių Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, vadovų ir pavaduotojų ugdymui profesinio tobulėjimo būtinumu ir poreikiais, bendradarbiavimo su minėtos srities mokytojų asociacijomis ir metodiniais susivienijimais, vykdymą;
  • bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, švietimo centrais ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bei vadovų ir pavaduotojų ugdymui kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
  • organizuoja Ugdymo plėtotės centro ir švietimo įstaigų vadovų asociacijų bendradarbiavimo renginius ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • organizuoja lektorių (pagal priskirtas sritis), gebančių perteikti švietimo naujoves, pedagoginę patirtį, paiešką ir / rengimą;
  • atstovauja Kvalifikacijos tobulinimo skyriui pagal savo kompetenciją, dalyvaudamas darbo grupių ir komisijų, suburtų aktualioms sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai problemoms spręsti, darbe;
  • organizuoja Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos ugdymo turinio diegimo renginius, telkia minėtas tikslines grupes ugdymo turinio efektyviam diegimui;
  • teikia siūlymus dėl vadovų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
  • organizuoja kvalifikacijos tobulinimo priemonių, susijusių su sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo pedagogų edukacinės patirties paieška ir diegimu, vykdymą;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.