ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio darbą, užtikrina suplanuotų Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio veiklos rezultatų pasiekimą;
 • teikia informaciją apie Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus veiklos ataskaitą;
 • rengia Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo turinio skyriaus vedėjui;
 • vykdo Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio darbuotojų veiklos vertinimą;
 • analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių meninio, kalbinio ir literatūrinio bei etnokultūrinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio kaitos tendencijas ir švietimo naujoves, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio tobulinimo;
 • organizuoja meninio, kalbinio ir literatūrinio bei etnokultūrinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio kūrimą ir atnaujinimą;
 • koordinuoja Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio veiklą rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • koordinuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo meninio, kalbinio ir literatūrinio bei etnokultūrinio metodinės medžiagos kūrimą ir sisteminimą;
 • užtikrina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų konsultavimą ir informavimą aktualiais ugdymo turinio klausimais;
 • teikia siūlymus Ugdymo turinio skyriaus vedėjui bei Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir ugdymo turinio tobulinimo;
 • bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja jas Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitais Ugdymo turinio skyriaus poskyriais ir Ugdymo plėtotės centro skyriais tobulindamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo meninio, kalbinio ir literatūrinio bei etnokultūrinio ugdymo turinį;
 • pagal kompetenciją ir Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimą dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių veikloje;
 • atlieka kitus Ugdymo turinio skyriaus vedėjo pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.