ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • atsako už gautų Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus dokumentų bei informacijos apie veiklą sisteminimą ir pateikimą laiku atsakingiems vykdytojams;
  • Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo įpareigojimu rengia dokumentus bei konsultuoja skyriaus darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
  • saugo Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus dokumentus ir laiku perduoda juos į Ugdymo plėtotės centro archyvą, parengtus nustatyta tvarka;
  • atsako už Ugdymo plėtotės centro vykdomų kvalifikacijos tobulinimo renginių pažymėjimų parengimą, registravimą, išdavimą ir apskaitą;
  • rengia kvalifikacijos tobulinimo renginių pažymas apie dalyvavimą renginiuose ir skaitytas paskaitas;
  • protokoluoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus pasitarimus;
  • atlieka kitus Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.