ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • Formuoja Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų užduotis ir užtikrina jų vykdymą, rengiant informacinių technologijų, medijų ir informacinio raštingumo metodinę medžiagą, teikiant metodinę pagalbą pedagogams, vykdant jiems mokymus;
 • formuoja Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų užduotis ir užtikrina jų vykdymą, viešinant šalies pedagogų ir mokyklų bendruomenių pedagoginės veikos inovacijas;
 • renka, analizuoja, apibendrina ir skleidžia informaciją apie kitų šalių švietimo aktualijas, edukacines patirtis ir metodinę veiklą, priimtus dokumentus, atliktus tarptautinius tyrimus švietimo srityje;
 • rengia metinius visuomenės informavimo veiksmų planus ir užtikrina jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant ir teikia siūlymus dėl Ugdymo plėtotės centro viešinimo strategijos įgyvendinimo;
 • inicijuoja Ugdymo plėtotės centro administracijos padalinių informacijos parengimą ir atnaujinimą Ugdymo plėtotės centro interneto svetainei;
 • užtikrina savanorių parengtos vaizdo medžiagos pateikimą "Mokytojo TV";
 • dalyvauja rengiant siūlymus dėl "Mokytojo TV" tobulinimo bei plėtros užtikrinimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ugdymo plėtotės centro skyriais;
 • dalyvauja rengiant Informacinių technologijų skyriaus veiklos planus;
 • teikia siūlymus dėl Informacinių technologijų skyriaus ir Ugdymo plėtotės centro veiklos tobulinimo;
 • rengia Informacinių technologijų skyriaus veiklos ataskaitas;
 • atlieka Informacinių technologijų skyriaus vedėjo funkcijas jo nesant darbe;
 • atlieka kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.